Związek Powiatów Polskich wystąpił z postulatami związanymi z sytuacją szpitali i skierował je do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. ZPP postuluje między innymi wzrost wyceny świadczeń medycznych i uzupełnienie braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia.

 


Konieczny wzrost wyceny świadczeń medycznych

ZPP podkreśla konieczność natychmiastowego wzrostu wyceny świadczeń medycznych o 15 proc. w ramach procedur szpitalnych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w ryczałcie i poza nim. Przyczyną katastrofalnego stanu finansów szpitali powiatowych jest wzrost oraz zmiana sposobu liczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynikający z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wzrost wynagrodzeń przewidziany na połowę 2020 roku. Zdaniem Związku Powiatów Polskich wzrost wyceny świadczeń powinien zostać przeprowadzony niezwłocznie.

Czytaj też: W szpitalach brakuje nawet dyrektorów i ordynatorów

 

Uzupełnienie braków kadrowych niezbędne

W związku z problemami kadrowymi, z którymi borykają się aktualnie szpitale, ZPP za niezbędne uważa podjęcie działań, które spowodują uzupełnienie braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Związek Powiatów Polskich nie kwestionuje działań, jakie Ministerstwo Zdrowia podjęło w celu zwiększenia liczby osób kształcących się na kierunkach medyczny, jednak – zdaniem ZPP – efekty tych działań będą widocznie dopiero po kilkunastu latach.

Sprawdź w LEX: Jaka jest różnica między ordynatorem a lekarzem kierującym oddziałem? >

Uzupełnienie braków kadrowych jest natomiast dla szpitali konieczne już teraz. Związek Powiatów Polskich proponuje więc dokonanie przeglądu wymogów stawianych podmiotom leczniczym w zakresie wymogów kadrowych. Być może w tej kwestii pomocne będzie podjęcie działań mających na celu ułatwienie i przyspieszenie dojścia do wykonywania zawodów medycznych. Nieuniknione wydaje się też wprowadzenie zachęt dla obywateli państw zza wschodniej granicy do podejmowania pracy na terenie Polski.

Czytaj w LEX: Obsadzanie stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych - kwalifikacje zawodowe kandydatów >

 

Zmiany systemowe wśród postulatów

ZPP proponuje, że niezbędne są zmiany systemowe i włączenie do szpitali powiatowych prowadzenia i organizacji na terenie powiatu podstawowej opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych opieki zdrowotnej. Zmiana taka być może rozwiązałaby także kwestię realnego zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej w trybie ambulatoryjnym dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

Według korporacji niemal 100-proc. komercjalizacja sektora podstawowej opieki zdrowotnej skutkuje sytuacjami patologicznymi, do których zaliczyć można m.in. kierowanie przez lekarza POZ pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego pomimo braku wskazań medycznych. Skutkuje to tym, że prawie 70 proc. pacjentów na SOR to osoby, które pomoc powinny uzyskać od lekarza rodzinnego. Tego typu działanie to prosty sposób przerzucania na lecznictwo szpitalne kosztów wykonywania badań specjalistycznych. To także automatycznie dla pacjenta długi czas bez rozpoznania, a zatem wydłużenie procesu leczenia i zwiększenie kosztów hospitalizacji.

Aktualny stan szpitali jest krytyczny, po znaczącym pogorszeniu sytuacji w roku 2018, napływają sygnały, że wyniki finansowe za rok 2019 będą jeszcze gorsze, a perspektywa na rok 2020 nie napawa optymizmem. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych podkreślono, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które pomogłyby wydostać się szpitalom z finansowej zapaści.

Czytaj w LEX: Wybrane problemy funkcjonowania placówek medycznych w świetle orzeczeń sądowych >