Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność części przepisów uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia statutu jednostki samorządu terytorialnego. Uwagę organu wzbudziły regulacje zgodnie, z którymi w przypadku równej liczby głosów, decydować miał głos przewodniczącego komisji. W ocenie wojewody, rozwiązanie to nie miało uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym i zastosowanie powinien mieć art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (usp). Skargę na powyższe rozstrzygnięcie wniosła rada powiatu, która domagała się jego uchylenia.

Czytaj także: WSA: Radny nie ma roszczenia o wybranie go do komisji >>>

Przepisy ustawy nie do głosowania w komisji

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który wskazał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 usp, uchwały rady i zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej. Przepis ten nie powinien budzić wątpliwości, ponieważ jego treść jasno wskazuje, że ma on zastosowanie wyłącznie do głosowania w radzie i zarządzie powiatu. Zasady te mogłyby obowiązywać także w powoływanych komisjach, gdyby ustawodawca tak zdecydował. Tymczasem żaden przepis ustawy o samorządzie powiatu nie mówi nic na temat stosowania wskazanego przepisu w pracach komisji.

 


Zasady głosowania komisji w statucie

WSA podkreślił, że doktryna jednolicie uznaje, że rozwiązania zawarte w art. 13 ust. 1 usp, nie odnoszą się do innych podmiotów kolegialnych funkcjonujących w powiecie, np. do komisji rady powiatu. Dlatego też zasady podejmowania uchwał przez komisje powinny być uregulowane w statucie powiatu. Zgodnie bowiem z art. 19 ups, to właśnie ten akt określa wewnętrzną organizację oraz tryb pracy tych gremiów. Oznacza to, że nie było żadnych przeszkód natury prawnej, aby rada powiatu przyjęła statusowe uregulowania, zgodnie z którymi w przypadku równej liczby głosów, decydować będzie głos przewodniczącego komisji.

Sprawdź w LEX:

Głos przewodniczącego decydujący

Sąd podkreślił, że przepisy statutu, w myśl których głos przewodniczącego komisji jest decydujący nie oznaczają, że został mu przyznany dodatkowy głos. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos ten jest rozstrzygający w przypadku ich równej liczby. Regulacja takiego rodzaju pozwala bowiem na podjęcie uchwały w sytuacji, gdy wynik głosowania jest remisowy. WSA zaznaczył, że takie zasady głosowania są zakorzenione w polskim systemie prawnym, np. w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 28 §4), ustawie Prawo o ustroju sądów wojskowych (art. 13 §2), ustawie o kuratorach sądowych (art. 81 ust. 4) oraz w ustawie o samorządzie województwa (art. 31 ust. 5). Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Wyrok WSA w Krakowie z 27 czerwca 2019 r, sygn. akt III SA/Kr 66/19