Sejmik województwa podjął uchwałę w sprawie powołania składu osobowego komisji rozwoju regionalnego gospodarki i bezpieczeństwa. Jeden z radnych wniósł skargę na powyższy akt. Zarzucił, że zgłosił swój udział, ale odmówiono mu powołania w skład komisji, pomimo że nie przekroczyłby w ten sposób górnego limitu liczby komisji, w których zgodnie ze statutem województwa może zasiadać.

Czytaj także: Diety radnych coraz niższe, bo dawno waloryzowane >>>

Uchwała nie naruszyła interesu radnego

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że skutecznie skargę może wnieść tylko ten, kto wykaże naruszenie własnego interesu prawnego lub uprawnienia, które zostało wywołane podjęciem uchwały. Sąd uznał, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie województwa (usw) trudno zauważyć naruszenie interesu prawnego radnego, ponieważ wyrażenie woli bycia członkiem określonej komisji nie rodzi po jego stronie interesu prawnego. WSA podkreślił, że nie odmawia mu prawa do zaskarżenia uchwały, ponieważ jako radny, któremu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do każdej z komisji, ma on interes prawny w poddaniu aktu sądowej kontroli.

 


Skład komisji zależy od radnych

WSA wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 usw, sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stale i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Natomiast liczba radnych w poszczególnych gremiach jest uzależniona od woli sejmiku, który może określić minimalny i maksymalny skład liczbowy. Sąd podkreślił, że dokonując wyboru do komisji, radni powinni kierować się zasadą równości i zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość uczestniczenia w pracach sejmiku i wykonywania mandatu. Nie oznacza to jednak, że radny musi być wybrany do każdej z komisji, do której się zgłosi lub zostanie zgłoszony.

Skorzystaj z wzorów dokumentów dostępnych w LEX:

Powołanie komisji doraźnej sejmiku województwa i ustalenie jej składu osobowego >

Ustalenie składu osobowego komisji stałej sejmiku województwa >

Radny nie ma roszczenia o wybranie

Zgodnie z art. 23 ust. 3 usw, radny jest obowiązany brać udział w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. Oznacza to, że ustawa nakłada na radnego obowiązek uczestniczenia w pracach organu, ale wtedy, kiedy został do danego gremium wybrany. WSA podkreślił ponadto, że radny nie ma roszczenia o wybranie go do konkretnej komisji. Równość w dostępie do działania w komisjach powinna być zagwarantowana radnym w statucie województwa i tak też było w niniejszej sprawie, ponieważ jeden z przepisów tego aktu zakładał, że radny jest obowiązany być członkiem co najmniej 1, lecz nie więcej niż 3 komisji. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę.

Wyrok WSA w Łodzi z 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 134/19

Zobacz w LEX procedury:

Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy >

Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę – przewodniczący >