Czy zgodnie z znowelizowanymi przepisami klub radnych ma uprawnienia do złożenia interpelacji i zapytań, skoro art. 24 ust. 3 u.s.g. zawiera zapis, że "w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania"?

Przepisy nie zawierają zapisu dotyczącego klubu radnych, stąd uzasadnione wątpliwości upoważnienia klubu do składania zapytań i interpelacji.

 

Tak, klub radnych ma uprawnienia do złożenia interpelacji i zapytań.

 

Odpowiedź przeciwna byłaby irracjonalna. Proces tworzenia klubu obejmuje trzy etapy:

  1. złożenie przez poszczególnych radnych dobrowolnego oświadczenia woli o wspólnym uczestnictwie, na określonych zasadach, w pracach rady, w tym w procesie podejmowania decyzji przez radę;
  2. zgodne ustalenie i przyjęcie przez członków klubu wspólnych zasad reprezentacji wobec rady. Klub radnych może reprezentować wyłącznie określony z imienia i nazwiska radny będący jego członkiem, upoważniony przez innych radnych;
  3. poinformowanie rady o powołaniu klubu o określonej nazwie, jego składzie osobowym i ustalonych zasadach reprezentacji.

Czytaj też: Wchodzisz na sesję rady, będziesz w internecie

Jeżeli zgodnie art. 24 ust. 3 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g. interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących gminy do wójta gminy składa radny, to nie można wywieść czy udowodnić interpretacji, że interpelacja o tej samej treści nie może być złożona/podpisana przez kilku radnych czy w imieniu kilku radnych. Bez znaczenia w tym przypadku będzie fakt, czy radni ci będą zrzeszeni w klubie radnych, czy będą ich łączyły inne zależności. Interpelacja i zapytanie może być złożona/podpisana przez radnego nie tylko w imieniu klubu ale także w imieniu stowarzyszenia, partii a nawet w imieniu określonej grupy mieszkańców. Wynika to z art. 23 u.s.g., "Artykuł 23 u.s.g.:

  1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
  2. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
  3. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
  4. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy."

Odpowiedź na interpelację i zapytanie złożoną w imieniu klubu kierowana jest do radnego, który ją złożył/podpisał.

Zobacz też w LEX:

Interpelacje i zapytania radnych samorządowych

Zakaz zatrudniania radnych