Czy w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinni wchodzić radni Rady Gminy oraz czy każdorazowo Komisja powinna być powoływana na czteroletnią kadencje?

 

Przepisy obowiązującego prawa nie przewidują, aby w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) musieli wchodzić radni rady gminy, ani nie przewidują, aby członkowie GKRPA musieli być powoływani tylko na czas kadencji 4-letniej.

 

Zgodnie z art. 4(1) ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dalej u.w.t.p.a., wójt (burmistrz lub prezydent miasta) powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA), która w szczególności inicjuje działania w zakresie zadań gminy z art. 41 ust. 1 u.w.t.p.a. oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład GKRPA, zgodnie z ust. 4 art. 41 u.w.t.p.a. mają wchodzić osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nie ma zasad, jakimi musiałby kierować się wójt przy wyborze członków

Przepisy u.w.t.p.a., ani inne przepisy prawa nie przewidują, aby osoby wybrane przez wójta gminy do GKRPA musiały być radnymi rady gminy, ani tym bardziej, aby członkowie GKRPA piastowali swoje funkcje przez "kadencję" GKRPA. W prawie brak jest również przepisów, które umożliwiałyby ustanowienie rozwiązań przewidzianych w pytaniu, jako sui generis zasad, jakimi musiałby kierować się wójt gminy przy wyborze osób na stanowisko członka GKRPA.

W świetle powołanego art. 41 ust. 3 u.w.t.p.a., to od wójta gminy zależy komu (jako osobie przeszkolonej) zaproponuje funkcję członka GKRPA oraz kogo i kiedy odwoła z tej funkcji.

 


 

Warto przeczytać: Czy od wynagrodzenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy gminie należy odliczyć koszty uzyskania przychodów?