Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie. Stanowi ono wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”.

Podjęcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia jest niezbędne z uwagi na fakt, że przepisy ustawy nowelizującej utrzymały w mocy aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. poz. 2153) wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego art. 47 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 


Warunki badania zwartości alkoholu

W projektowanych przepisach rozporządzenia określa się warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji.

Projekt rozporządzenia określa m.in. rodzaje badań, jakie mogą zostać wykonane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie tj.:

  1. badanie wydychanego powietrza przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu (analizatora wydechu) w wydychanym powietrzu metodą:
  2. spektrometrii w podczerwieni lub;
  3. utleniania elektrochemicznego
  4. badanie krwi. 

15 minut po wypiciu lub paleniu

W odniesieniu do badań analizatorem wydechu wskazano, że nie przeprowadza się ich przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu, elektronicznych papierosów lub nowatorskich wyrobów tytoniowych przez osobę badaną.

Badania dokonywane są z użyciem jednorazowego ustnika, którego opakowanie otworzyć należy w obecności osoby badanej, lub bez użycia ustnika, jeżeli producent analizatora wydechu przewiduje taki sposób jego eksploatacji.

Badania krwi

W odniesieniu do badań krwi wskazano, że polega ono na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi pobranej z żyły osoby badanej:

  • metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną);
  • albo metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.

Jak postępować z próbówkami z krwią?

W projektowanych przepisach określono także sposób postępowania z probówkami zawierającymi krew do badania.

Określono także jakiego rodzaju dane odnotowuje się w protokołach dokumentujących przeprowadzenie ww. badań oraz w przypadku odstąpienia od pobrania krwi do badania w związku decyzją lekarza w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej.

Projektowane rozporządzenie w istotnej części powiela rozwiązania obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, dlatego proponuje się, aby weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zdaniem resortów określenie takiego terminu wejścia w życie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Komentarz praktyczny dotyczący badań na zawartość alkoholu czytaj tutaj>>

Promile a odpowiedzialność karna

Z punktu widzenia odpowiedzialności karnej bardzo ważne jest określenie stężenia alkoholu we krwi. Prawo przewiduje trzy granice:

  • od 0,00‰ do 0,2‰ – jest to stan fizjologiczny;
  • od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 – jest to stan po użyciu alkoholu (zgodnie z art. 46 ust. 2 u.w.t.) może to prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenia - np. art. 87 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
  • powyżej 0,5‰, lub obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 – stan nietrzeźwości (zgodnie z art. 46 ust. 3 u.w.t.; podobnie art. 115 § 16 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - dalej k.k., którego wystąpienie może prowadzić do odpowiedzialności karnej np. za przestępstwo przewidziane w art. 178a k.k.