Rada Gminy Zarszyn podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Określiła w niej, że pomiaru odległości do obiektów chronionych, czyli 50 metrów dokonuje się po najkrótszej drodze dojścia od głównego wejścia do budynku, w którym usytuowany jest punkt sprzedaży napojów alkoholowych, do głównego wejścia tych obiektów.

Wojewoda podkarpacki stwierdził, że taki pomiar odległości „po najkrótszej drodze dojścia” jest określeniem nieprecyzyjnym i niejasnym. Nie odnosi się m.in. do kwestii czy jest to droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oraz do ewentualnych przeszkód występujących na drodze dojścia.

Wojewoda podkreślił, że sposób pomiaru odległości pomiędzy punktem sprzedaży a obiektami chronionymi winien być określony tak, aby nie powodował trudności interpretacyjnych oraz był zgodny z celem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności ograniczeniem dostępności alkoholu i tworzeniem warunków motywujących powstrzymanie się od spożywania alkoholu.

Wojewoda wskazał, że takimi obiektywnymi mierniki pomiaru odległości są m.in. osie dróg publicznych bądź krawędzie jezdni, łączących obiekty chronione z miejscami sprzedaży bądź miejscami podawania napojów alkoholowych. Odległości powinny być więc mierzone z wykorzystaniem tzw. ciągu komunikacyjnego, przez który rozumieć należy najkrótszy z możliwych dystans, jaki należy pokonać od wyjścia z terenu punktu sprzedaży alkoholu do wejścia na teren obiektu chronionego, bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.

Organ nadzoru zakwestionował też zapisy uchwały stanowiące, że punkty, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży mogą być usytuowane na nieruchomościach (działkach ewidencyjnych) bezpośrednio sąsiedzkich do nieruchomości, na których zlokalizowane są obiekty: kościół, szkoła, przedszkole.

Takie zapisy naruszają zakres upoważnienia ustawowego i mogą rodzić trudności interpretacyjne. Zdaniem wojewody przyjęta przez radę zasada usytuowania oznacza bliskie, bezpośrednie sąsiedztwo z tymi obiektami, co w oczywisty sposób kłóci się z koniecznością realizowania obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu, w szczególności w stosunku do osób nieletnich.

W żaden sposób nie ogranicza dostępności do alkoholu i nie tworzy warunków chociażby motywujących do powstrzymywania się od jego spożywania. Wręcz wprowadza fikcyjne ograniczenia w jego dostępności.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z 20 sierpnia 2018 r. nr P-II.4131.2.204.2018