Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych stanowi, że z jego środków nie realizuje się zadań związanych z budową lub przebudową na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych samorządy

UMP wskazuje w liście do premiera, że Fundusz Dróg Samorządowych miał być „kompleksowym instrumentem wsparcia realizacji zadań” na drogach zarządzanych przez samorządy. Utworzony został w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, które stanowi istotną barierę rozwoju gospodarki - zmniejsza aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych.

Czytaj: Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok zatwierdzone>>

Prezydenci największych miast podkreślają, że brak odpowiednich połączeń drogowych utrudnia dostęp do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, a także komunikację między tymi ośrodkami a ich otoczeniem. Przyczynia się także do pogłębienia terytorialnego zróżnicowania poziomów aktywności gospodarczej.

Sprawdź w LEX: Czy jeden zarządca może wnioskować o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych na zadanie gminne realizowane na obszarze właściwości miejscowej obu zarządców dróg? >

W liście podkreślono, że w 12 największych miastach mieszka ponad 6,7 mln mieszkańców Polski, czyli ponad 18 proc. populacji kraju, a w obszarach metropolitalnych 16,1 miliona osób, czyli 42 proc. całej ludności. Zlokalizowane w miastach przedsiębiorstwa wytwarzają 32 proc. całkowitego PKB Polski, a mieszkańcy obszarów metropolitalnych – 55 proc.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób gmina powinna ująć operację zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, którą będzie zobligowana zwrócić na subkonto Funduszu Dróg Samorządowych? >