Podczas konferencji prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń podkreślał, że uwłaszczenie musi być automatyczne, co wyklucza powrót do składania wniosków. Jak mówił, na gruntach samorządowych wysokość bonifikaty jest ustalana przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa. "Apeluję do samorządów, które nie mają żadnych bonifikat, aby je przyznać" - dodał.

 

Główny ciężar spoczywa na samorządach

W piśmie skierowanym w grudniu do przedstawicieli korporacji samorządowych wiceminister Artur Soboń podkreślał, że proces eliminacji instytucji użytkowania wieczystego z porządku prawnego wymaga zaangażowania i zgodnej współpracy samorządu i organów administracji rządowej. Podkreślał, że główny ciężar spoczywa na samorządach. To wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie wykonują zadania z zakresu administracji rządowej w tym zakresie.

 

Zaapelował do organizacji samorządowych o bieżące informowanie o problemach, które mogą się pojawić w trakcie realizacji ustawy. Jak zaznaczył, praktyczne przykłady pozwolą na wypracowanie interpretacji przepisów, która przyczyni się do jednolitego ich stosowania w całym kraju.

Artur Soboń wskazuje, że obowiązkiem m.in. samorządów jest wyczerpujące informowanie mieszkańców o okolicznościach mających wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, o czym stanowi Kodeks postępowania administracyjnego. Byli użytkownicy wieczyści, a obecnie właściciele nieruchomości, wobec których prowadzone są postępowania na podstawie poprzednich przepisów, powinni więc być informowani, że ich sprawy będą umorzone, jeśli nie złożą do 31 marca stosownych oświadczeń.

Czytaj też: Uwłaszczenie na gruntach państwowych może być na podobnych warunkach jak w samorządzie

Rolą m.in. samorządów jest ochrona interesów obywateli, bo dokonanie wyboru trybu przekształcenia ma wpływ na jego koszty.

Wsparcie spółdzielni i przedsiębiorców

Wiceminister zadeklarował wsparcie samorządów w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Zapowiedział także pomoc spółdzielniom mieszkaniowym i przedsiębiorcom.

Podczas konferencji prasowej Artur Soboń poinformował, że grunty pod garażami podziemnymi w budynkach mieszkalnych podlegają ustawie, a wolno stojące zostaną przekształcone w terminie późniejszym.

Czytaj też: Bonifikata od opłat przekształceniowych może objąć grunty pod garażami 

Możliwość kwestionowania wysokości opłat rocznych

Według wiceministra bardzo istotna z punktu widzenia właścicieli jest możliwość kwestionowania wysokości opłat rocznych. Jak wuyjaśnia dr Tomasz Ludwik Krawczyk, ekspert prawa nieruchomości z kancelarii Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy, zgodnie z nową ustawą, im wyższa jest „opłata roczna za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia”, tym wyższa będzie opłata za przekształcenie.

Ekspert zaznacza, że użytkownik wieczysty po doręczeniu mu informacji o aktualizacji opłaty, może ją oprotestować. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia użytkownik wieczysty może zgłosić wniosek kwestionujący podwyżkę do samorządowego kolegium odwoławczego, a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia w drodze tzw. sprzeciwu przenieść sprawę do sądu.

Zasadniczy argument, który może powołać każdy użytkownik wieczysty działki zabudowanej na cele mieszkaniowe jest bowiem taki, że nie można z dniem 1 stycznia 2019 r. podnieść opłaty, która w tej dacie już nie obowiązuje – uważa dr Tomasz Ludwik Krawczyk.

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, których celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne we własność tych terenów. Dzięki zmianom 2,5 mln użytkowników wieczystych staje się z mocy prawa właścicielami gruntów pod swoimi mieszkaniami.

Zobacz też komentarz praktyczny: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności