Zgodnie z art. 262 ust. 2 ustawy Prawo wodne, Radzie Ministrów przysługuje kompetencja do określenia wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Kwestia ta jest obecnie regulowana przez rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r., które przewiduje, że podmiot użytkujący taki akwen musi zapłacić 8,90 zł za każdy metr kwadratowy. 

 


Kiedyś nie trzeba było płacić 

Do końca 2017 r. z opłaty byli zwolnieni użytkownicy gruntów wykorzystywanych na potrzeby działalności związanej z rekreacją, turystyką, sportami wodnymi oraz amatorskim połowem ryb. Wynikało to z art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Przepis ten, co do zasady, był skierowany do podmiotów, które nie prowadziły działalności usługowej, ponieważ korzystanie z wód dla potrzeb działalności gospodarczej było traktowane jako korzystanie szczególne. Jednakże resort wskazuje, że w praktyce, z powyższego zwolnienia korzystały także podmioty prowadzące działalność o charakterze usługowym.  

Groźba ograniczenia rozwoju branży 

Uzasadniając zmianę stawki na niższą, rząd opiera się na opinii organizacji społecznych, które zrzeszają żeglarzy i motorowodniaków oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Wskazują oni, że nałożenie powszechnego obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a w szczególności stawka opłaty rocznej 8,90 za 1 m2 za prowadzenie działalności usługowej, może spowodować istotne ograniczenie rozwoju branży. Zatem rząd uznał za zasadne zmniejszenie stawki do 0,89 zł. Oczekiwanym efektem ma być powstrzymanie zagrożenia regresu turystki wodnej, żeglarstwa i przemysłu jachtowego. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie czternastu dni od jego ogłoszenia.