Dlatego prawo umożliwia właściwym organom określanie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych w zarządzeniach wojewodów lub uchwałach rad gmin.

Związek Miast Polskich interweniował w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie bonifikat od opłaty przekształceniowej rocznej lub jednorazowej, przysługującej właścicielowi lokalu mieszkalnego, który jest równocześnie użytkownikiem garażu.

Obowiązek urządzania miejsc postojowych

Z interpretacji resortu rozwoju wynika, że obowiązek urządzania miejsc postojowych dla samochodów użytkowników budynków mieszkalnych wynika z obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Posiadanie miejsca do parkowania samochodu jest integralnie związane z mieszkaniem, podobnie jak posiadanie piwnicy lub dostępu do suszarni i innych części wspólnych budynku.

Resort podkreśla, że w ustawie o własności lokali ustawodawca przesądził, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości  gruntowej  poza  budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. Są to w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, czyli tzw. pomieszczenia przynależne.

 

Przekształcenie obejmuje grunty nie tylko pod budynkami

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówprzekształcenie obejmuje nie tylko grunt pod budynkiem, ale również grunty pod budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami i urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.  

Czytaj też: Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste

Według resortu, zgodnie z prawem i słusznym interesem obywateli oraz celem ustawowej likwidacji użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe, samorządy i organy reprezentujące Skarb Państwa przyznając bonifikaty osobom fizycznym - właścicielom lokali mieszkalnych, obejmowały bonifikatą również opłaty wnoszone przez te osoby od części nieruchomości wykorzystywanej np. jako garaż lub miejsce postojowe przez osoby zamieszkujące w danym budynku.

Dotyczy to sytuacji, w której miejsce w garażu wielostanowiskowym lub garaż stanowią przynależności do lokalu oraz przypadków, w których garaże są wyodrębnione jako lokale niemieszkalne, od których pobierana jest odrębna opłata oparta na wyższej stawce procentowej.

Orzecznictwo nieco inaczej

Resort zaznacza, że w orzecznictwie sądów ugruntował się pogląd, że garaże wielostanowiskowe prawnie wyodrębniane, jako lokal stanowiący współwłasność właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych są traktowane jako lokale użytkowe, co wyklucza ich traktowanie jako części składowych (przynależności) lokalu mieszkalnego i kwalifikowanie tych lokali jako „cel mieszkaniowy”, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Jednak ukształtowana na tle powyższej wykładni praktyka (np. ustalanie wyższych opłat niż za lokal mieszkalny) jest coraz częściej źródłem kontrowersji i krytyki.

Ostatecznie ministerstwo stwierdza, że samorządy określając w uchwałach szczegółowe warunki przyzywania bonifikat udzielanych osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, mogą przesądzać, że bonifikaty te dotyczą również opłaty przekształceniowej, która dotyczy udziału w garażu. Mogą być to wielostanowiskowe garaże usytuowane w budynku mieszkalnym lub garaże wolnostojące położone na nieruchomości podlegającej przekształceniu albo miejsca postojowe przy budynku mieszkalnym, które są wykorzystywane przez mieszkańców do parkowania pojazdów.  

Zobacz też komentarz praktyczny: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności