Prawo użytkowania wieczystego do gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe przekształci się w prawo własności z 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj na ten temat: Wyższe bonifikaty za uwłaszczenie gruntu będą korzystne dla gmin i mieszkańców>>

Wniosek kwestionujący podwyżkę

Dr Tomasz Ludwik Krawczyk, ekspert prawa nieruchomości z kancelarii Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy, podkreśla, że w ostatnim czasie gminy zaczęły podnosić opłaty za użytkowanie wieczyste. Jak dodaje, zgodnie z nową ustawą, im wyższa jest „opłata roczna za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia”, tym wyższa będzie opłata za przekształcenie.

Ekspert zaznacza, że użytkownik wieczysty po doręczeniu mu informacji o aktualizacji opłaty, może ją oprotestować. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia użytkownik wieczysty może zgłosić wniosek kwestionujący podwyżkę do samorządowego kolegium odwoławczego, a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia w drodze tzw. sprzeciwu przenieść sprawę do sądu.

Zasadniczy argument, który może powołać każdy użytkownik wieczysty działki zabudowanej na cele mieszkaniowe jest bowiem taki, że nie można z dniem 1 stycznia 2019 r. podnieść opłaty, która w tej dacie już nie obowiązuje – uważa dr Tomasz Ludwik Krawczyk.

Apel rządu

Przedstawiciele rządu już w październiku apelowali do samorządów, żeby skorzystały z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego i udzielały bonifikat. Samorządy przygotowywały takie uchwały. Jak nam mówił sędzia Mirosław Gdesz, „dla budżetu gminy nie ma większego znaczenia czy wysokość bonifikaty to 80 czy 90 proc., chodzi o to, żeby koszt biurokratyczny tej ustawy był jak najniższy, żeby ludzie nie musieli potem wykreślać zapisów w księgach wieczystych, dotyczących wzmianek o obowiązku uiszczania opłaty”.

Warszawscy radni w październiku opowiedzieli się za 98-proc. bonifikatą przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat – bonifikata miała wynieść 99 proc. Teraz zmienili zdanie.

 

Dla równego traktowania

Jak argumentuje Urząd Miasta Warszawy, obecnie mieszkańcy Warszawy są różnie traktowani ze względu na własność gruntu, na którym mieszkają, a teraz wszyscy będą mogli skorzystać z takiej samej 60-proc. bonifikaty. Zgodnie z uchwałą z 8 czerwca 2017 roku nadal obowiązuje tryb przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą na poziomie 95 proc.

Warszawski magistrat podkreśla, że dostosowuje stawki bonifikat do poziomu określonego w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z nią właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych stojących na gruntach Skarbu Państwa mogą liczyć na 60 proc. bonifikatę, jeśli wniosą jednorazową opłatę w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Później bonifikata co roku maleje. Takie same zasady będą obowiązywały przy przekształcaniu gruntów stołecznych.

Władze stolicy wyjaśniają, że obecnie mieszkańcy bloków np. przy tej samej ulicy mają różne stawki za przekształcenie (np. ul. Wybrańska 19, własność Skarb Państwa – bonifikata 60 proc., ul. Wybrańska 12, własność miejska – bonifikata większa). Różna jest wysokość bonifikaty w budynkach, które posadowione są na nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta i Skarbu Państwa, jak np. przy Kruczej 5/11.  

Ile mieszkańcy zaoszczędzą?

Teraz zasady mają być ujednolicone. Przykładowo urząd wylicza, że właściciel 59-metrowego mieszkania na Mokotowie, obecnie wnoszący opłatę 1,6 tys. zł co roku przez kolejnych kilkadziesiąt lat, będzie mógł po wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej w wys. 12,8 tys. zł - zaoszczędzić 19,2 tys. zł.  (nie będzie musiał płacić 1,6 tys. zł opłaty za przekształcenie w latach 2019-2038). Właściciel 47-metrowego mieszkania na Targówku zaoszczędzi ponad 11 tys. zł, a właściciel 53-metrowego mieszkania na Ursynowie - 12 tys. zł.

Jednak już podniosły się głosy, że warszawskie władze przed wyborami obiecywały większe obniżki, teraz ich wyborcy mogą się czuć „oszukani”.

 

Przekształcenie we własność na rzecz właścicieli obejmuje grunty pod domami jednorodzinnymi i samodzielnymi lokalami położone w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Będzie odpłatne - osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do płacenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo.

Zobacz też komentarz praktyczny: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności