Gdy takie garaże stanowią odrębną nieruchomość (mają odrębną księgę wieczystą), obowiązuje wyższa stawka podatku. Podatnicy mający jedną księgę wieczystą na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, mogą płacić niższy podatek. Stosowanie dwóch różnych stawek jest usankcjonowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. W uchwale w składzie siedmiu sędziów NSA uznał, że garaż stanowiący odrębną własność podlega innemu (wyższemu) opodatkowaniu, niż garaż  przynależny do  lokalu.

Czytaj: NSA: garaże z osobną księgą wieczystą są objęte wyższym podatkiem>>

Czytaj też: Garaże w budynku mieszkalnym a stawka VAT na przykładach >>>

Taki sam garaż, różne opodatkowanie

RPO pisze do minister finansów, że obywatele nie mogą jednak pogodzić się ze stanem, który w ich ocenie narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej. W skargach do Rzecznika wyrażają sprzeciw wobec prawa, które pozwala na opodatkowanie tego samego odmiennymi stawkami. Podkreślają, że niezależnie, czy garaż jest nieruchomością odrębną, czy nie,  w rzeczywistości pełni tę samą funkcję. 

Sprawdź też: Jaką stawkę VAT zastosować do wykonania instalacji wentylacyjnej w garażach podziemnych? >>>

Według Rzecznika problemem jest także brak definicji garażu oraz regulacji przewidującej określenie stawki w podatku od nieruchomości dla tej kategorii obiektów. RPO przypomina, że w poprzednich latach podejmowano  próby ujednolicenia stawek co do garaży. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidywał, że za garaż uznano by  budynek lub jego część do przechowywania lub niezawodowej obsługi samochodów osobowych – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

Czytaj też: Opodatkowanie garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - LINIA ORZECZNICZA >>>

 

Roman Namysłowski, Michał Borowski

Sprawdź  
POLECAMY

Podczas prac na nowelizacją ustawy zaproponowano wyłączenie stosowania stawki od budynków mieszkalnych zasadniczo w stosunku do wszystkich garaży. Miało to usunąć wątpliwości co do opodatkowywania garaży w budynkach wielomieszkaniowych stawką jak dla budynków pozostałych (z wyjątkiem garaży związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) i stanowiło w istocie odzwierciedlenie niekorzystnej dla podatników uchwały NSA z 27 lutego 2012 roku (sygn. akt II FPS 4/11). Ostatecznie na etapie prac sejmowych propozycję definicji garażu  usunięto. Z opinii prawnej do druku nr 2656 wynika, że definicja ta nie była jasna, zwłaszcza w zakresie, w jakim odwołuje się do uregulowań prawa budowlanego.

Czytaj więcej: Glosa do uchwały NSA z dnia 27 lutego 2012 r., II FPS 4/11 >>>

 

 

Lista problemów nie do pokonania

Rzecznik przypomina, że problem był już sygnalizowany Ministerstwu Finansów za poprzedniej kadencji RPO. Wówczas resort wskazał listę przeszkód wobec jednolitej stawki dla garaży. MF sugerował, że problem mógłby zostać rozwiązany w kontekście uprawnień gmin w zakresie ustalania stawek podatkowych w ramach ich  autonomii. Ministerstwo podawało też, że z uwagi szeroki wydźwięk społeczny sprawy, w przypadku prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kwestia ta zostanie ponownie przeanalizowana we współpracy ze stroną samorządową.

Obecny rzecznik, prof. Marcin Wiącek zwraca się więc do minister finansów o stanowisko w tej sprawie, w tym o dane co do realizacji samodzielnej polityki podatkowej przez gminy w tym zakresie. Pyta także, czy planowane są prace legislacyjne nad definicją  garażu oraz wprowadzeniem jednolitej stawki podatku od  miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.