Nowy prezes uzyskał 173 głosy, dziekan Gutowski - 154.  Wybrani zostali też:  prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego - został nim Jacek Ziobrowski, rzecznik dyscyplinarny adwokatury - na kolejną kadencję wybrano adwokat Ewę Krasowską. 

W sumie na stanowisko prezesa NRA kandydowało pięć osób, poza Rosatim i Gutowskim adwokat Joanna Parafianowicz, Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi i dotychczasowy prezes Jacek Trela, który w głosowaniu uzyskał 42 głosy. 

Czytaj: Nowy kodeks etyki, zapobieganie skutkom pandemii - prezes NRA o swojej kadencji>>
 

XIII Krajowy Zjazd Adwokatury ze względu na pandemię został podzielony na dwie części. Marcowa miała charakter sprawozdawczo-wyborczy, we wrześniu - delegaci mają przyjąć uchwały programowe i wytyczyć działania adwokatury na najbliższe lata i to wtedy właśnie rozstrzygnie się sprawa m.in. nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej.  

KZA transmitowano poprzez stronę kza.adwokatura.pl oraz na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube.  Na miejscu w Bydgoszczy byli m.in. kandydaci na poszczególne stanowiska i członkowie komisji mandatowych i wyborczych.  Przed rozpoczęciem KZA przechodzili testy na koronawirusa.  

Czytaj: Krajowy Zjazd Adwokatury podzielony na dwie części - sprawa etyki we wrześniu>>

 

Nowy prezes z izby warszawskiej

Adwokat Przemysław Rosati, aplikację adwokacką rozpoczął w 2006 r., zawód adwokata wykonuje od 2010 r., w izbie warszawskiej.

Jak sam podkreśla, w działalność samorządu zaangażowany jest od 2012 r. Początkowo był członkiem Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2013 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r.  zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

25 listopada 2016 r. został członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Współtworzył lub inicjował wiele propozycji zmian legislacyjnych m.in. w zakresie świadczenie pomocy prawnej, kontaktu aresztowanych z obrońcą, czy zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu. 

Uczestniczy też w pracach Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA oraz pełni funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Zaczynamy normalną pracę, dziękuję za uczciwą fantastyczną kampanię, bez względu na to jak głosowaliśmy. Nie mam żadnej wątpliwości, że kochamy adwokaturę. Jesteśmy razem jedną adwokaturą - mówił tuż po wyborach.  

Jestem taki jak wy 

Po pierwsze adwokat, po drugie adwokat, po trzecie, czwarte i tak dalej adwokat, z tym zgadzamy się wszyscy - mówił tuż przed wyborami, do delegatów nowy prezes NRA. Wskazywał, że jest jednym z nich i zna ich problemy. - Jak my wszyscy prowadzę kancelarię, chodzę do sądu, znam bolączki tego zawodu, nocne kolejki na poczcie, weekendowe telefony od klientów, urzędniczą niechęć, znam sejmowe korytarze i wiem jak nisko cenią w sprawach z urzędu - mówił. 

Zapewniał, że wie co adwokatów boli i z jakimi problemami się borykają. - Ale najważniejsze byśmy przestali mówić o problemach, zacznijmy działać, podejmijmy wyzwanie. Teraz jest czas na terapię ale nie szokową tylko mądrą i skuteczną. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku i dziś robimy pierwszy krok. Jedna rzecz w życiu jest stała i w tej sprawie nic się nie zmienia. Ja widzę to tak - adwokatura aktywna w legislacji i pracach parlamentarnych, zabiegająca o interesy adwokatów, ale stojąca na straży spraw państwowych, adwokatura stwarzająca warunki do należytego wykonywania zawodu adwokata, sięgająca i wykorzystująca nowe technologia, dostrzegająca wyzwania wynikające z legal techu - mówił. 

Apelował: wykorzystajmy to wyzwanie, bądźmy liderem rynku prawniczego. 

 

Jedność to podstawa  

Podkreślił, że adwokaci potrzebują też adwokatury aktywnej, wyrazistej, dostrzegalnej w przestrzeni publicznej, komunikującej się na zewnątrz, z rzecznikiem prasowym adwokatury, z profesjonalnym programem edukacji prawnej. 

- Chodzi o adwokaturę, która posiada dobry, sprawny, przyjazny, nowoczesny samorząd, dobrze zarządzany, sięgający po środki unijne, dbający o warunki wykonywania zawodu, który potrafi wykorzystywać współpracę międzynarodową. Wreszcie samorząd, który doskonale rozumie potrzeby izb adwokackich i potrafi na nie reagować - wskazywał Rosati. 

Podnosił znaczenie tradycji, wskazując, że na niej trzeba budować adwokaturę skuteczną, aktywną, profesjonalną, stojącą na straży praw i wolności obywatelskich. 

- Wierzę, że nasz wspólny plan dla adwokatury jest dobry, konieczny. Dlaczego ja? Bo łączę a nie dzielę, mam doświadczenie wynikające z pracy samorządowej, w tym w NRA i dotrzymuję słowa. Twórzmy razem naszą adwokaturę, która ma za sobą wiele ostrych zakrętów, ale która zbudowana jest na fundamencie tego co uznajemy za przyzwoitość i praworządność - podkreślił. 

Problemy techniczne na ostatniej prostej

Pierwsza tura i głosowanie na rzecznika dyscyplinarnego oraz m.in. prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przebiegły bez problemów. Druga tura została przesunięta z powodów technicznych, w trakcie głosowania kilku delegatów zgłaszało problemy z kartami do głosowania. 

Zgłoszony został wniosek o reasumpcje głosowania, część delegatów podnosiła, że przed kolejnym głosowaniem powinny być podane wyniki wcześniejszego.  Inni podnosili, że reasumpcja głosowania jest niebezpiecznym precedensem i może być powtarzana przy kolejnych głosowaniach. Ostatecznie w głosowaniu zdecydowano, że nie będzie powtórki. 

Ustępujący prezes NRA, adw. Jacek Trela, podziękował za 4 lata intensywnej pracy na rzecz Adwokatury. Wyraził swoją wdzięczność za to, że mógł spędzić ważne dla społeczeństwa i adwokatury chwile w czasie swojej kadencji.

- Adwokatura pozostanie w moim umyśle i sercu, adwokaturze poświęciłem swoje życie - zaznaczył. Pogratulował zwycięzcy  "za szlachetną i dobrą walkę".

Po wielomiesięcznych przygotowaniach tryb online

Koronawirus skutecznie pokrzyżował plany wyborcze adwokatów. Przypomnijmy, by KZA mógł się odbyć, konieczny był wybór delegatów podczas zgromadzeń poszczególnych izb. Te - w związku z epidemią - przesunięto początkowo z wiosny na jesień. Mimo założeń sytuacja covidowa nie poprawiła się. Tarcze antykryzysowe wprowadziły co prawda przepisy zgodnie, z którymi kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogły podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne było powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu.

Zobacz w LEX: Szanse i ryzyka dla kancelarii obsługujących przedsiębiorstwa w dobie koronawirusa - nagranie z webinarium >

27 sierpnia NRA podjęła więc uchwałę, w której rekomendowała izbom, by rozważyły powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń. Wskazano w niej, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów", jeżeli stan zagrożenia dla ich życia i zdrowia, podstaw ich ekonomicznej egzystencji "nie będzie przekraczał społecznie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa" , jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, oraz zniesione zostaną ograniczenia związane ze strefami czerwonymi, żółtymi na terenie całego kraju. Przedstawiciele NRA spotkali się też z przedstawicielami ministerstwa, którzy obiecali pracę nad przepisami wspomagającymi zakończenie procedury wyborczej. Część izb  nie czekając jednak na ewentualne zmiany w prawie, zgromadzenia jednak przeprowadziła - tak jak Kraków czy Wrocław, korzystając z formuły hybrydowej.

Czytaj omówienie w LEX: Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie może podpisać pozwu >

Rada w rozmowach z ministerstwem postulowała zmiany legislacyjne, w tym m.in. upoważnienie jej do zmian w regulaminie zgromadzeń izb i KZA oraz zmiany w zakresie artykuł 14 hb ustawy covidowej - tak by treść przyjętych uchwał była ważna bez względu na kworum, a skuteczne doręczenie było również wtedy, gdy projekt uchwały zostanie przesłany na ostatni znany adres adwokata. 

Miesiące mijały, przepisów nie było, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (największa w kraju) wystąpiła więc do NRA o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, po to by umożliwić zmiany w regulaminie. Odbył się 19 grudnia i zbiegł z końcem prac w parlamencie nad zmianami w tarczy antykryzysowej, które wreszcie dały adwokatom narzędzia prawne do zakończenia wyborów. 

W międzyczasie zjazd zaplanowany na koniec listopada przesunięto na marzec. 

Czytaj w LEX: Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych >

 


Czytaj: 
Nowy Kodeks Etyki Adwokackiej na finiszu, ale dzieli adwokaturę>>

Billboard kusi adwokatów, ale spierają się o kształt zmian>>
Niby jest szansa, ale nie do końca - umowa o pracę dzieli adwokatów​>>

 

We wrześniu uchwały programowe

Wrześniowa część KZA ma zostać poświęcona uchwałom programowym. A tematów, którymi żyją adwokaci jest obecnie wiele. Dużo emocji budzi m.in. nowy Kodeks Etyki Adwokackiej, dyskutowany ma być też regulamin wykonywania zawodu adwokata, kolejne kwestie to liberalizacja w zakresie zakazu reklamy czy zakazu zatrudnienia na umowę o pracę.

Przypomnijmy, projekt nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej NRA przyjęła pod koniec stycznia. Regulacja budzi dużą dyskusję, rzutem na taśmę wprowadzono do niej poprawki - m.in. doprecyzowujące zasadę dotyczącą konfliktu interesów. Wcześniej, w połowie stycznia wykreślono część kontrowersyjnych zapisów - np. ten, zgodnie z którym adwokat miałby się powstrzymać się od świadczenia pomocy prawnej w sprawach, do których prowadzenia nie posiada merytorycznego przygotowania. Podniosło się bowiem larum, że w praktyce może to oznaczać konieczność dodatkowej „specjalizacji” czy "kursów". 

Zmiany opracowywała Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pod kierownictwem prof. Jacka Giezka. Na poprzednim Krajowym Zjeździe Adwokatury zdecydowano bowiem, że obecny kodeks ma zostać przeanalizowany i mają być przedstawione propozycje zmian uwzględniających "wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego". - Postanowiliśmy ograniczyć nasz kodeks etyki do norm ściśle etycznych, do obowiązków, powinności, wzorców zachowań adwokackich. Zostało w nim kilka norm mających charakter wykonawczy, ale to są wyjątki głównie wynikające z tradycji. Większość norm technicznych z kodeksu wyłączyliśmy i przenieśliśmy do nowo tworzonego regulaminu wykonywania zawodu adwokata - mówił portalowi adwokat Jacek Trela, prezes NRA. 

Do tych prac duże zastrzeżenia ma jednak część prawników. - Zdecydowanie zabrakło sensownego procesu stanowienia tego kodeksu. Jako adwokaci narzekamy na parlament, który czasami produkuje w zastraszającym tempie kolejne akty prawne, a tu sami otrzymaliśmy akt bez żadnego uzasadnienia, bez szans na pogłębioną dyskusję - wskazywał adwokat Grzegorz Kukowka. Grupa adwokatów i aplikantów już w lipcu przygotowała obszerną opinię, w której punktowała wszystkie niedociągnięcia projektu. Podpisało się pod nią 118 osób, większość z ich uwag nie została jednak uwzględniona. 

 

Umowa o pracę i reklama 

Podczas zgromadzenia izby warszawskiej przyjęto kilka ważnych uchwał, które pokazują w jakim kierunku chce pójść wielu adwokatów. M.in. uchwałę adwokat Małgorzaty Sander dotyczącą wprowadzenia możliwości wykonywania zawodu na umowę o pracę, z wyłączeniem obron w sprawach karnych. I tak zgodnie z nią Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie rekomenduje "delegatom na Krajowy Zjazd Adwokatury do popierania związanych z tym kierunków aktywności samorządu adwokackiego, w tym zwłaszcza Naczelnej Rady Adwokackiej oraz jej organów" opowiadając się za wprowadzeniem takich rozwiązań.  Z uchwały wynika, że ewentualne prace NRA powinny uwzględniać dbałość o zachowanie niezależności adwokackiej w ramach stosunku pracy, w szczególności w zakresie wydanych opinii czy zajmowanych stanowisk w toku postępowania. 

Czytaj: Warszawscy adwokaci za ograniczeniem zakazu reklamy i możliwością pracy na umowę>>

Projekt - jak w niej wskazano - ma dopuszczać wykonywanie zawodu adwokata zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w kancelarii adwokackiej lub zespole adwokackim, w spółce cywilnej lub osobowej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę, u innego pracodawcy, o ile adwokat działa jedynie dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy (prawnicy wewnętrzni), pod warunkiem poinformowania właściwej Izby i pracodawcy i ewentualnym udzieleniu dodatkowych wyjaśnień na żądanie Izby. 

Kolejna ważna uchwała to ta dotycząca ograniczenia zakazu reklamy. Wniosek złożyli adwokatki Monika Witkowska, Adriana Gostępska i mecenas Karol Pachnik. 

Zgodnie z nią zgromadzenie zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury do popierania zmian w zakresie ograniczenia zakazu reklamy, opowiadając się za umożliwieniem adwokatom korzystania z reklamy w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu.