Temat szczepień pracowników wymiaru sprawiedliwości ale też radców prawnych, adwokatów, komorników czy notariuszy budzi ogromne emocje. Te grupy zawodowe od wielu miesięcy zabiegają o uwzględnienie ich w pierwszym etapie szczepień, podnosząc że sądy funkcjonują mimo pandemii, a obywatele mają prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Przypomnijmy, w myśl noweli rozporządzenia z 25 marca - od 27 marca 2021 r. do otrzymania szczepionki "uprawnione zostały między innymi osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa". Sędziowie, pracownicy sądów, ale też samo Ministerstwo Sprawiedliwości interpretowało to bardzo szeroko - uwzględniając też choćby kuratorów, biegłych, komorników. Efekt jest jednak taki, że sędziowie i pracownicy sądów liczyli na szybkie szczepienia i w części sądów zresztą one się rozpoczęły.

Euforia była jednak krótkotrwała. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia przekazało do wszystkich punktów szczepień informacje, że te grupy zawodowe nie są uprawnione do szczepienia w ramach pierwszego etapu. Skutek? Ci, którzy dostali pierwszą dawkę czekają na kolejną, ale planowane terminy grupowych szczepień są odwoływane.

Czytaj: Sędziowie i pracownicy sądów na "szczepionkowym lodzie", odwoływane terminy>>

O uwzględnienie w planach szczepień apelowali też radcy prawni, adwokaci i komornicy. Ich samorządy podnosiły rolę, jako odgrywają m.in. w zakresie obrony praw obywatelskich czy zapewnienia obywatelom prawa do sądu.  Samorząd komorników wskazywał na konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzekucji sądowej. 

Czytaj w LEX: Różnicowanie a dyskryminacja – status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19 >

Samorząd radcowski szykuje się do szczepień

Przedstawiciele samorządów nie ukrywają, że nie liczą już na przyspieszone szczepienia w ramach etapów wyznaczonych przez rząd. Radcy planują jednak jak przeprowadzić je mimo tego i w niezbyt odległych terminach. 

- Oczywiście jako samorząd przygotowujemy się do grupowych szczepień radców prawnych na zasadach takich jak w zakładach pracy. Radcy prawni funkcjonują w większości w formule jednoosobowych działalności gospodarczych, zatem możemy - my samorząd zrzeszający radców - zorganizować szczepienia w podobnej formule – mówi portalowi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Dodaje, że samorząd negocjuje również warunki potencjalnej współpracy z podmiotami komercyjnymi, które mogłyby te szczepienia fizycznie przeprowadzać. - Ale oczywiście będzie to możliwe dopiero po otwarciu szczepień na skalę masową. Liczymy, że - zgodnie z tym co zapowiada rząd - już w maju. Wtedy będziemy jako KRRP zachęcać i wspierać izby okręgowe, by organizowały je grupowo dla swoich członków – podkreśla.

Czytaj w LEX: Czy przy organizacji szczepień przeciw COVID-19 przez pracodawcę, informacja o chęci zaszczepienia się przez pracownika może być również kwalifikowana jako informacja o stanie zdrowia pracownika? >

Prezes przypomina, że KRRP od kilku miesięcy postulowała, by radcy prawni, podobnie jak adwokaci, prokuratorzy, sędziowie i pracownicy wymiaru sprawiedliwości zaszczepieni byli w pierwszym możliwym terminie. - To się niestety nie udało. Apelowaliśmy też o zaszczepienie członków komisji egzaminacyjnych, które mają przeprowadzać w maju egzaminy zawodowe. W przypadku samorządu radcowskiego chodziło o 240 osób, spośród których część jest już zaszczepiona z racji przynależności do innych grup zawodowych, np. nauczycieli akademickich. Niestety w tym zakresie również nie udało się uzyskać przychylnej opinii z Ministerstwa Zdrowia, chociaż Ministerstwo Sprawiedliwości wspierało nasz wniosek szeroko - dodaje.

Czytaj: W sądach kwitnie "turystyka szczepienna" - każdy szczepi się jak może>>

Komornicy również o szczepienia zabiegali 

Rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Krzysztof Pietrzyk zwraca uwagę na fakt, iż komornicy sądowi wraz z zatrudnionymi przez nich pracownikami, asesorami i aplikantami komorniczymi są w znacznym stopniu narażeni na zakażenie wirusem ze względu na charakter świadczonej przez siebie pracy, polegającej w znacznej części na bezpośrednim kontakcie ze stronami i uczestnikami prowadzonych postępowań egzekucyjnych. - Jest to istotne również z punktu widzenia konieczności zapewnienia ochrony wszystkim osobom mającym bezpośredni kontakt z pracownikami kancelarii. Pomimo trwającego od roku stanu epidemii, postępowania egzekucyjne toczą się co do zasady bez zmian, a komornicy sądowi wykonują swoją pracę w niezmienionym trybie. Należy pamiętać, że postępowania egzekucyjne i prowadzący je komornicy są niezwykle istotną częścią wymiaru sprawiedliwości, a zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzekucji sądowej (również w czasie trwania stanu epidemii) należy do jednego z podstawowych konstytucyjnych obowiązków państwa - dodaje. 

Czytaj w LEX: Obowiązek szczepienia a Konwencja Praw Człowieka. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 8 kwietnia 2021 r., 47621/13 (Vavřička i inni) >

Komornicy przypominają, że Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim stanowisku skierowanym do prezesów sądów apelacyjnych wymienia wśród osób które winny być objęte procesem szczepień także komorników sądowych, pracowników kancelarii komorniczych i, że resort zapewnił o poparciu dla wszelkich działań prezesów i dyrektorów poszczególnych sądów, zmierzających do wystawienia skierowań na szczepienia ochronne dla pracowników kierowanych przez nich jednostek jak również pozostałych osób zaangażowanych w realizację ustawowych obowiązków. 

- W tym przypadku niewątpliwe chodzi o komorników sądowych, asesorów, aplikantów a także licznych pracowników kancelarii komorniczych, a więc szereg osób, które na co dzień są zaangażowane w proces egzekwowania należności. Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do prezesów właściwych sądów apelacyjnych o wskazanie trybu w jakim komornicy sądowi, asesorzy, aplikanci komorniczy i pracownicy kancelarii powinni zgłaszać się do szczepień, czy winni wpisać się na listy osób, które są tworzone przez prezesów czy też to samorząd komorniczy winien przygotować takie zestawienia, by następnie zostały one przekazane prezesom właściwych sądów apelacyjnych lub też właściwym prezesom sądów okręgowych lub rejonowych - wskazuje rzecznik. I dodaje, że sytuacja związana z procesem szczepień pracowników wymiaru sprawiedliwości była niezwykle dynamiczna, ale z uwagi na wstrzymanie do odwołania akcji szczepień pracowników sądów, prośby samorządu komorników pozostały bez nadania im dalszego biegu.

 

Szansa w szczepieniach dla zakładów pracy

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 20 kwietnia skierowanym do prezesa Krajowej Rady Komorniczej wskazało, iż w wyniku nowelizacji narodowego programu szczepień zrezygnowano z podziału na etapy, zastępując je szczepieniami populacyjnymi. Zwrócono jedynie uwagę na potrzebę monitorowania pojawiających się wytycznych dotyczących szczepień w zakładach pracy.

Krzysztof Pietrzyk dodaje, że jeszcze przed tą decyzją przewodniczący wszystkich izb komorniczych działających na terenie kraju podjęli szereg działań mających na celu objęcie procesem szczepień komorników oraz osób pracujących w kancelariach na terenie ich apelacji. - Dane dotyczące efektów tych działań spływają do Krajowej Rady Komorniczej na bieżąco - dodaje.

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie dodaje, że poszczególne izby komornicze tworzą aktualnie listy osób, które chcą przystąpić do programu szczepień. 

- Podobnie jak w przypadku innych izb, Rada Izby Komorniczej w Warszawie zorganizowała akcje mająca na celu zebranie osób chętnych by się zaszczepić. Pozostajemy w przekonaniu, że uda nam się zebrać odpowiednią liczbę osób tzn. 500 - dodaje. Jak wskazuje z raportu Sanepidu wynika, że aż 50 procent zachorowań na Covid-19 jest identyfikowanych w zakładach pracy. - A zatem zakłady pracy są dominującymi ogniskami zakażeń koronawirusem. Wykonanie szczepień grupowych ułatwi wielu osobom szybszy dostęp do tej procedury, a także pozwoli na uzyskanie odporności. Szczepienia grupowe to jedyna droga do zapewnienia właściwej obsady kancelarii, tak aby sądowe organy egzekucyjne działały sprawnie realizując powierzone im przez państwo zadania - podsumowuje. 

U adwokatów też trwają rozmowy

Podobna sytuacja jest zresztą w samorządzie adwokackim - również trwają rozmowy o tym, jak i kiedy przeprowadzić szczepienia grupowe. 

Naczelna Rada Adwokacka poinformowała zresztą, że adwokat Przemysław Rosati, prezes NRA rozmawiał na ten temat z minister Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia.  - Prowadzone rozmowy dotyczą stworzenia dla samorządu adwokackiego, w tym dla adwokatów i aplikantów adwokackich z wszystkich izb adwokackich, możliwości przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 na zasadach analogicznych, jak planowane szczepienia dla zakładów pracy - wskazano. 

Jak mają wyglądać szczepienia w zakładach pracy? 

Z projektu wytycznych wynika, że szczepienia w zakładach pracy ruszą dopiero, gdy więcej szczepionek dotrze do Polski, czyli najwcześniej w połowie maja. Po drugie, w zakładach pracy ma nie być ograniczeń dotyczących roczników osób, które będą szczepione, nie będzie też ograniczeń dotyczących współpracowników firm. Forma zatrudnienia pracownika nie ma znaczenia. Tyle, że problem leży gdzie indziej. Zgodnie z propozycją, adresatem programu są zakłady pracy zatrudniające powyżej 500 pracowników. Z tym, że do tej liczby wliczani są wszyscy pracownicy danej grupy kapitałowej oraz podwykonawcy. 

Ponadto, to zakład pracy ma obowiązek nawiązania współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) lub osobą uprawnioną, która przeprowadzi szczepienia (są to lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni), zgłoszenie wybranego PWDL do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pokrycie dodatkowych kosztów, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień inne koszty organizacyjne). Z kolei PWDL ma odpowiadać za ułożenie kalendarza szczepień, a także:

  • organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizacja zespołów szczepiących,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
  • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w elektronicznym Systemie Dystrybucji Szczepionek.
  • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
  • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
  • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwotnym terminie,
  • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.