Czytaj: Zarzuty i wniosek o zawieszenie dla sędziów z Katowic pytających o status KRS>>

Poinformowała o tym w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik. - Prokuratura jako organ ustawowo powołany do strzeżenia praworządności zobligowana jest do reakcji na sprzeczne z Konstytucją RP i ustawami działania, dezorganizujące polski demokratyczny system wymiaru sprawiedliwości, związane z podważaniem przez sędziów statusów sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym lub sądach powszechnych - powiedziała.

Wnioski o wyłączenie i doniesienia do rzeczników

- W celu zapewniania prawidłowego porządku prawnego oraz ochrony interesów obywateli Prokurator Krajowy polecił prokuratorom, aby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych - dodała.

Z informacji rzeczniczki wynika, że Prokurator Krajowy polecił prokuratorom składanie wniosków o wyłączenie ze składów orzekających sędziów podważających status innych sędziów oraz podjęcie innych działań procesowych.

Prokuratorzy zostali zobowiązani do informowania o tych zdarzeniach właściwego prokuratora regionalnego, który ma niezwłocznie powiadomić o takim zdarzeniu Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.
Natomiast prokuratorzy regionalni zostali zobligowani do informowania o podjętych czynnościach w takich sprawach departament postępowania sądowego Prokuratury Krajowej.

 


Kolejny bat na sędziów

Polecenie prokuratora krajowego to jeden ze skutków rozszerzającej się, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE i realizującego jego wytyczne orzeczenia Sądu Najwyższego, który stwierdził, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezależnym organem uprawnionym do wskazywania kandydatów na sędziów, praktyki kwestionowania statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS. Rzecznicy dyscyplinarni stawiają już zarzuty dyscyplinarne sędziom wydającym takie postanowienia, lub kierującym pytania  w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Natomiast posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, która ma zaostrzyć odpowiedzialność sędziów za takie działania. 

Czytaj: 
Projekt PiS: Usunięcie z zawodu za kwestionowanie statusu innych sędziów>>
Prawnicy: Władza bierze sędziów pod but>>