Sprawa cywilna prowadzona z byłą żoną sędziego Waldemara Żurka zainteresowała Prokuratora Generalnego na wniosek złożony przez była małżonkę. Chodziło o umowę pożyczki na budowę domu zawartą w 2001 r. i wynoszącą 120 tys. zł. Pożyczka była udzielona przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie- Skarb Państwa. A także o rozliczenie kredytu hipotecznego.

Wyrok na korzyść męża-powoda

Tymczasem w 2008 roku sąd orzekł separację sędziego z żoną, ale jeszcze w październiku 2008 r. małżeństwo zawarło umowę kredytową we frankach szwajcarskich. Rok później małżeństwo zawarło umowę o podział majątku. I o to toczył się spór w sądach.

Czytaj: Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach>>

Sąd I instancji ustalił, że sędzia spłacał kredyty, a oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za te zobowiązania. Sąd I instancji nie zgodził się z zarzutem pozwanej żony, że umowa kredytu była pozorna ( art. 82 kc). Od żony zasądzono 73 tys. zł do zwrotu sędziemu.

 


PG: Błędne rozliczenie kredytu

Sąd Okręgowy podzielił ustalenia Sądu Rejonowego. Od tego orzeczenia Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną, gdyż prawomocny wyrok sądu II instancji jest niezgodny z demokratycznym państwem prawa. Do zasad tych należy konieczność zapewnienia pewności co do sprawiedliwości i prawidłowości stosowania prawa przez organy państwa.

- Wyroki sądowe powinny być sprawiedliwe, wydawane w oparciu o przepisy prawa i muszą odzwierciedlać zebrany i poprawnie zebrany materiał - argumentował zastępca PG Robert Hernand. - Wymogi te w tej sprawie należy połączyć z realizacja prawa do sądu, według art. 45 Konstytucji.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie w sprawie z wniosku o podział majątku wspólnego >

Według Prokuratora Hernanda sąd II instancji błędnie przyjął, że pozwana uzyskała ekwiwalent materialny uzasadniający podpisanie umowy z mężem z 2008 r. i przekazania 5 tys. zł. Ale ustalenia sądu nie stanowiły podstawy o przyjęciu domniemania o rzekomym skorzystaniu przez pozwaną skorzystania z kredytu we frankach.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Podstawy rozliczania przez sąd nakładów w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków >

Według prokuratora, przyjęte przez sąd ustalenia są sprzeczne z dokumentami bankowymi:

  • umowa kredytową i wyciągiem z rachunku bankowego
  • zeznaniami pozwanej, bo powód nie wykazał, że pieniądze z kredytu hipotecznego przeznaczył na budowę domu

Jak twierdzi prokurator, dom już był wykończony, gdy na konto sędziego Żurka wpłynęły pieniądze z kredytu.

 


Grillowanie sędziego?

Składając skargę do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny nie przesądza, czy sędzia Waldemar Żurek korzystał ze szczególnej ochrony i przychylności sądu, a "jedynie zmierza do rzetelnego zbadania sprawy przez Sąd Najwyższy i jej sprawiedliwego rozstrzygnięcia".

Czytaj też: Sędzia Żurek będzie miał kolejną dyscyplinarkę za wywiad

Osoby pełniące znaczące funkcje w sądownictwie nie mogą oczekiwać uprzywilejowanego traktowania, czego przykładem byłoby zlekceważenie wniosku byłej żony sędziego o wniesienie skargi nadzwyczajnej - dodaje Prokurator Krajowy.

Czytaj w LEX: Dobro dziecka a podział majątku małżonków >

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej na posiedzeniu niejawnym 26 maja br. odroczył ogłoszenie wyroku do 30 czerwca do godz. 13.

Zdaniem powoda, sędziego Żurka  skarga nadzwyczajna to nadużycie Prokuratora Generalnego wobec jego osoby. - Oceniam to jako kolejną próbę wywierania na mnie presji, a odroczenie ogłoszenia orzeczenia do czerwca jest "przedwakacyjnym grillowaniem" - dodaje sędzia.

Sygnatura akt I NSNc 79/20

Czytaj w LEX: Prawo właściwe dla podziału majątku wspólnego małżonków mających różne obywatelstwa >