RPO uważa, że takie szkolenia dla sędziów i prokuratorów oraz aplikantów sędziowskich i prokuratorskich powinny być prowadzone regularnie i zgodnie z wymogami UE. Uwzględniać powinny informacje na temat mechanizmu stosowania przemocy i stereotypów związanych ze stosowaniem przemocy domowej, środków prawnych i dostępnych form pomocy dla ofiar.

 


 

Efektem błędów wtórna wiktymizacja ofiary

Biura RPO analizowało sprawy o przestępstwa związane z przemocą w rodzinie. W wielu przypadkach stwierdzono, że są one prowadzone z uchybieniami, co negatywnie wpływa na prawa pokrzywdzonych. 

Czytaj: Polska zabójczyni - narzędziem nóż, ofiarą kat>>

Całkiewicz: Zabójca dziecka czai się w rodzinie, nie jest obcy>>


Najczęstsze zarzuty na etapie postępowania przygotowawczego dotyczą: 

  • zniechęcania ofiar przemocy domowej do składania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa; 
  • nieuwzględniania wniosków  dowodowych składanych przez ofiary przemocy; 
  • deprecjonowania wartości dowodów potwierdzających fakt przemocy domowej; 
  • kwalifikowania jej jako czynu ściganego z oskarżenia prywatnego i nieobejmowanie przez prokuratorów ściganiem tych czynów z urzędu; 
  • niestosowania wobec podejrzanych o przemoc w rodzinie środków zapobiegawczych, których skutkiem byłoby zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa ofiarom przemocy; przewlekłość postępowań przygotowawczych.

Z kolei na etapie procesu to:

  • niewielka aktywność procesową osób pokrzywdzonych (tylko w nielicznych sprawach przystępują one do udziału w procesie jako oskarżyciele posiłkowi); 
  • zdarzają się również sytuacje, gdy prokurator nie wnosi apelacji wobec uniewinnienia oskarżonego i uznaje argumentację sądu; 
  • gdy pokrzywdzonym jest małoletni,  a oskarżonym (podejrzanym) rodzic dziecka, to drugi rodzic (nawet z pełną władzę rodzicielską) nie może reprezentować małoletniego  - w takiej sprawie ustanawia się kuratora procesowego. Sądy w różnym jednak stopniu realizują to uprawnienie procesowe – czy to z uwagi na osobę kuratora (np. pracownika sekretariatu sądu), czy kurator może informować rodzica małoletniego o treści dowodów, czy też taki rodzic może mieć wpływ na podejmowane przez kuratora procesowego czynności;
  • przewlekłość. 

Istotny i czas i wsparcie dla pokrzywdzonych

RPO podkreśla, że sprawy o przestępstwa przemocy w rodzinie powinny być prowadzone z uwzględnieniem wytycznych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Jej podstawowym celem jest zapewnienie realizacji indywidualnych potrzeb ofiar przestępstw oraz wzmocnienie praw ofiar tak, aby każda mogła otrzymać minimalny poziom ochrony, informacji, wsparcia i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania w UE. Specjalną uwagę zwraca się na wsparcie i ochronę ofiar niektórych przestępstw, które szczególnie są narażone są na wtórną wiktymizację, zastraszenie oraz odwet ze strony sprawcy - np. ofiarom przemocy ze względu na płeć, czy ofiarom przemocy w bliskich związkach.

Czytaj: Przemoc psychiczna - problem narasta, a skazań wciąż mało​>>

W myśl tej dyrektywy urzędnicy uczestniczący w postępowaniu karnym, którzy mogą mieć osobisty kontakt z ofiarami, powinni mieć możliwość dostępu do odpowiednich wstępnych i ustawicznych szkoleń. 

- Chodzi o to, by mogli  identyfikować ofiary i zajmować się nimi taktownie, z szacunkiem, w sposób profesjonalny i niedyskryminacyjny - zaznacza RPO. 

 

Konieczne zmiany w programie szkoleń? 

RPO zwrócił się do Dyrektor KSSiP z o rozważenie wprowadzenia do programu szkoleń aplikantów sędziowskich i prokuratorskich zagadnień dotyczących ochrony ofiar przemocy domowej. Uważa, że powinny być też prowadzone szkolenia doskonalące dla sędziów i prokuratorów dotyczące aktualnych rozwiązań wynikających z prawa UE w zakresie ochrony ofiar przestępstw, w tym przemocy domowej.