Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę dotyczącą skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, któremu sąd udzielił zabezpieczenia w postaci umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.  Powstał problem, czy w takim wypadku można zastosować kodeks postępowania cywilnego w celu izolacji takiej osoby. Do czasu uznania go sądownie za niebezpiecznego.

Czytaj: Nieludzkie traktowanie w Gostyninie? Będzie skarga do Strasburga>>

Zaburzenia urojeniowe skazanego

Problem powstał, gdy Sąd Okręgowy w K. udzielił zabezpieczenia poprzez umieszczenie A. P. w ośrodku odosobniania w Gostyninie.  A.P. odbywał karę w więzieniu w systemie terapeutycznym. W trakcie postępowania wykonawczego występowały  u niego zaburzenia urojeniowe. Zachodzi więc wysoki poziom prawdopodobieństwa popełnienia przez skazanego, po opuszczeniu więzienia przestępstwa seksualnego zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności. Nadzór prewencyjny nie byłby w tej sytuacji wystarczający.

Ustawa o postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej odsyła do odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem sądu można żądać zabezpieczenia na podstawie art. 730 kpc.

Czytaj: SA: Mariusz T. nie będzie izolowany na czas postępowania>>

Przedmiotem postępowania było żądanie wnioskodawcy uznania A.P. za osobę stwarzająca zagrożenie.  Sąd 18 kwietnia 2018 r. uznał A.P. za osobę niebezpieczną. Dlatego, że roszczenie było w pełni uprawdopodobnione.

Sąd apelacyjny rozważa zażalenie

Zażalenie na to postanowienie wniósł A.P. Zarzucił m.in sądowi I instancji błędną wykładnię ustawy o postępowaniu z osobami z zaburzeniami i brak ustalenia daty umieszczenia w Ośrodku. Ponadto błędną wykładnię kpc w sprawie zabezpieczenia, gdy istnieje możliwość zastosowania dozoru. Na taką izolację, bez ustalenia kary skazany nie wyraził zgody.

Sąd apelacyjny powziął wątpliwość czy można zastosować dozór na podstawie procedury cywilnej, gdy sprawa dotyczy kwestii karnej. Według par. 3 art. 730 kpc przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Z powodu wątpliwości prawnych sąd apelacyjny skierował pytanie prawne do SN, które będzie rozpoznane w środę 30 stycznia br.

Sygnatura akt III CZP 17/18

Czytaj: Prof. Ewa Łętowska: Gostynin to więzienie, ale bez więziennych gwarancji>>