Patronat honorowy nad kongresem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma w nim wziąć udział m.in. wiceminister Łukasz Piebiak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, a także m.in. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. 

Czytaj: Kuratorzy sądowi nadal walczą o swoją ustawę>> 


Dzień pierwszy - szanse i ograniczenia

Poniedziałkowe dyskusje dotyczyć będą m.in. pracy kuratorów, wyzwaniom które przed nimi stoją i ograniczeniom - także prawnym - z którymi się stykają. Poruszone zostaną kwestie zarówno resocjalizacji i roli w tym zakresie kuratorów sądowych jak i problemów dotyczących kuratorów rodzinnych. 

 


Od dawna podkreślają oni, że rola m.in. kuratorów dla dorosłych powinna zostać wzmocniona  - poprzez poszerzanie kompetencji. Postulują to też w swoich propozycjach, które w ostatnim czasie przekazali resortowi sprawiedliwości do opracowywanej ustawy o kuratorach sądowych. 

- Chodzi o proste, automatyczne decyzje. Przykład? Jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji kiedy kurator nadzorujący karę ograniczenia wolności ma kontakt ze skazanym i wie, że nie może on ze względów zdrowotnych wykonywać kary - bo np. jest w szpitalu, powinien mieć możliwość wydania decyzji o jej zawieszeniu. W tej chwili jest to kompetencja sądu. A przecież to znacznie by skróciło całe postępowanie. Podobnie jest w przypadku wydawania decyzji o zarządzeniu wykonania kary w sytuacji gdy skazany jest na okresie próby i ponownie popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Następuje to wówczas automatycznie. Przy czym kurator musi o to zawnioskować, a sąd wydaje orzeczenie. Tymczasem mogłaby być to decyzja kuratora, która i tak podlegałaby ostatecznemu zatwierdzeniu przez sąd - mówił Prawo.pl przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera.

Podobnie jest z kuratorami rodzinnymi - tu też w ich ocenie konieczne są zmiany m.in. w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem przy udziale kuratora. 

Uczestnicy kongresu omawiać też będą rolę i zadania kuratorów przy pracy ze sprawcami najpoważniejszych przestępstw - m.in. seksualnych czy znęcania się. 

Czytaj: W lutym ma być projekt ustawy o kuratorach sądowych>>
 

Dzień drugi - bezpieczeństwo i zagrożenia

Wtorkowe panele poświęcone będą zagrożeniom bezpieczeństwa kuratorów - przedstawione mają być m.in. badania ankietowe. Omówione zostaną też kwestie związane z współpracą z policją czy różnego rodzaju instytucjami. 

Czytaj: Kuratorzy narażeni na agresję, przepisy ich nie chronią>>

Kuratorzy od dawna zwracają uwagę na trudne warunki swojej pracy. Jak podkreślają chodzi nie tylko o kontakt z osobami np. z różnego rodzaju zaburzeniami czy skazanymi i ich agresje, ale też np. o ataki zwierząt, z którymi stykają się w miejscu zamieszkania "podopiecznych". Postulują, by w ich pensję włączono dodatek za trudne warunki pracy. 

 

Drugiego dnia kongresu poruszona zostanie również problematyka przestępczości i niedostosowanie społecznego nieletnich oraz roli jaką w tym zakresie mogą pełnić kuratorzy. 

Uczestnicy konferencji będą analizować możliwości przygotowania skazanych do życia po zwolnieniu z zakładów karnych.