LEX Czasopisma Premium to jeden z największych na rynku zbiorów artykułów specjalistycznych, zawiera 64 tys. dokumentów w jednym miejscu. Z artykułami, orzeczeniami i recenzjami prawniczymi można zapoznać się w 50 czasopismach wydawanych przez Wolters Kluwer.

W związku ze stanem epidemii i faktem zamknięcia uczelni, a co za tym idzie - ograniczonym dostępem m.in. do zasobów bibliotecznych, chcemy ułatwić naszym Czytelnikom pracę i naukę. Wiemy, że wielu z Państwa pisze teraz prace zaliczeniowe, zbiera materiały do prac magisterskich, doktorskich, czy szuka uzasadnienia w literaturze do swojej opinii prawnej, orzeczenia. Dlatego dzielimy się wiedzą i chcemy wspierać naszych Czytelników w każdych okolicznościach - także trudnej rzeczywistości z koronawirusem.

Największą bazę czasopism prawniczych online – LEX Czasopisma Premium, udostępniamy bezpłatnie przez 60 dni,a dostęp można pobrać do 30 czerwca br.

Taką możliwość dajemy szerokiemu kręgowi Czytelników.

Epidemia i stany nadzwyczajne

W najbliższych numerach "Państwa i Prawa" ukaże się seria artykułów, w których wybitni prawnicy odpowiedzą na pytanie, czy suma tych wszystkich ograniczeń nie wykracza ponad to, co jest niezbędne do zrealizowania celów ustawy zwanej antykryzysową i czy nie mamy de facto do czynienia z jednym ze stanów nadzwyczajnych, przewidzianych w Konstytucji, a mianowicie stanem wyjątkowym lub stanem klęski żywiołowej.

 

 

- Zachowanie obiektywnego profesjonalizmu naukowego jest tym bardziej konieczne, że wprowadzenie jednego z tych stanów nadzwyczajnych ma doniosłe konsekwencje dla przebiegu wyborów prezydenckich i z tego m.in. względu jest przedmiotem ożywionej debaty politycznej - mówi prof. dr hab. Andrzej Wróbel, redaktor naczelny "PiP". - Zakres i intensywność epidemii koronawirusa może jednakże skłaniać do poglądu, że być może spełniona jest przesłanka wprowadzenia stanu wyjątkowego (art. 230 Konstytucji), jaką jest zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, przez które zazwyczaj rozumie się zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli, przy czym chodzi tu o zagrożenia, które nie mogą być skutecznie wyeliminowane za pomocą zwykłych środków prawnych - dodaje profesor.

Czytaj: Prof. Wróbel: Zakaz zgromadzeń paraliżuje kampanię wyborczą >
 

Wyzwania dla samorządów

Z kolei redakcja „Samorządu Terytorialnego” zwróciła się do współpracujących z pismem autorów z prośbą o podjęcie na łamach tematu jubileuszu 30-lecia samorządu.

- Rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym obchodziliśmy 8 marca, rocznicę pierwszych wyborów do rad gmin będziemy obchodzić 27 maja - mówi prof. dr hab. Hubert Izdebski, redaktor naczelny "ST."- Uroczystości jubileuszowe stoją pod znakiem zapytania z powodu epidemii, rocznicę uczciliśmy symbolicznie, ale numer 3-4 składa się z wypowiedzi związanych z czasopismem autorów poruszających tematykę samorządu w kontekście rocznicowym. Artykuły, nazwijmy je - jubileuszowe - są na ogół podsumowaniem działalności samorządów przez minione 30 lat, ale z próbą wyjścia naprzeciw temu, co czeka je w najbliższym czasie - podkreśla naczelny "Samorządu Terytorialnego".

- W czasie planowania numeru nie było jeszcze problemów, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa – największe wyzwanie, przed jakim stoją obecnie także władze samorządowe, które są najbliżej obywateli. Różne aspekty prawne, ale nie tylko, bo przecież „Samorząd Terytorialny” zajmuje się też kwestiami społecznymi czy gospodarczymi, będą poruszane także w tym zakresie w kolejnych numerach. Będziemy chcieli w maksymalnym stopniu zareagować na bieżące problemy gmin, powiatów i województw - obiecuje prof. Izdebski.

 


Zmiany w prawie unijnym

Redakcja "Europejskiego Przeglądu Sądowego" w kilku najbliższych numerach, począwszy od majowego, będzie publikować artykuły w cyklu nazwanym roboczo „Unia i prawo unijne wobec pandemii koronowirusa”.

Jak zapewnia prof. dr hab. Stanisław Biernat, redaktor naczelny "Przeglądu" można się spodziewać przedstawienia przedsięwzięć unijnych w ujęciu całościowym, a ponadto opracowań na poszczególne istotne tematy, np. zadania i kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego, modyfikacje przepisów unijnych dotyczące funduszy,  pomocy państwa dla przedsiębiorstw, zamówień publicznych, wpływu kryzysu pandemicznego na rynek wewnętrzny, a także na ochronę danych osobowych.

- W ostatnich tygodniach instytucje unijne podjęły wiele przedsięwzięć, w wyniku których państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć więcej pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii - wyjaśnia prof. Biernat i dodaje, że Unia radykalnie uelastyczniła zasady wydatkowania środków trzech funduszy polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności). W przypadku Polski dotyczy to 14 mld euro.

Do obecnego kryzysu pandemicznego nawiązuje także "Przegląd Sądowy", którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

- Brak wprowadzenia stanu wyjątkowego spowoduje, że możliwe będzie dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców po zakończeniu stanu epidemii na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego w pełnej wysokości, a nie tylko co do damnum emergens - uważa prof. Ereciński. - Trudno przewidzieć, ile podmiotów się na drogę sądową zdecyduje. Grozi oczywiście fala postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych - dodaje.

Uwagi do postępowania upadłościowego

Dr Małgorzata Modrzejewska, redaktor naczelna Przeglądu Prawa Handlowego zapewnia, że w najbliższych numerach znajdą się artykuły o nowych przepisach dotyczących prawa handlowego wydanych ze względu na szczególną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

- Przepisy wprowadzają rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych. Zmiany dotyczą możliwości przeprowadzania zdalnego, online odbywania zgromadzeń wspólników i podejmowania uchwał przez organy spółek. Nałożono prawny obowiązek transmisji obrad zgromadzeń w czasie rzeczywistym ograniczony jednak tylko do spółek publicznych - podkreśla Małgorzata Modrzejewska. - W marcowym numerze są też artykuły na czasie. Chociażby ten Agnieszki Ziółek i Aleksandry Witkowskiej o otwarciu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w powiązaniu z cesją wierzytelności przyszłej na zabezpieczenie – zachęca dr Małgorzata Modrzejewska. Ponadto w trzecim wydaniu miesięcznika można przeczytać o przymusowej dematerializacji akcji i rejestrze akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych oraz o wypełnianiu luk w umowie kredytu frankowego powstałych po eliminacji niedozwolonej klauzuli walutowej.

Serdecznie zapraszamy Czytelników do korzystania z naszych czasopism!