ZZPiPP zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy. 

Taka możliwość została przyjęta w 2007 r. i jak wskazują w swoim stanowisku związkowcy, wychodziła na przeciw oczekiwaniom co do awansów prokuratorów „liniowych” prowadzących postępowania przygotowawcze i występujących w roli oskarżyciela publicznego. - Oznaczała podniesienie prestiżu, oraz wynagrodzenia prokuratorów, posiadających długi staż służby, wykonujących nienagannie swoje zadania w zakresie ścigania przestępstw - dodają. 

 


Miała obowiązywać od połowy 2008 r. ale została usunięta z przepisów. Zawetował to prezydent Lech Kaczyński, ale jego veto zostało odrzucone. Podobnie jak skarga do Trybunału Konstytucyjnego (tuż przed katastrofą smoleńską), którą poparł jego następca prezydent Bronisław Komorowski. W ocenie prokuratorów - to rozwiązanie mogłoby m.in. zapobiegać problem kadrowym, które pociągają za sobą uderzające w prokuraturę delegacje. 

Związkowcy wracają do tematu awansów

Związkowcy tym samym proponują nowelizację ustawy Prawo o prokuraturze. Zmiany miałyby polegać na wprowadzeniu możliwości uzyskania przez prokuratorów, wobec których nie wymierzono kar dyscyplinarnych za przewinienia dyscyplinarne, zatrudnionym na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej i otrzymujących wynagrodzenie w stawce 5 przez co najmniej 5 lat:

  •    powołania na stanowisko „prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej”, bez zmiany dotychczasowego miejsca wykonywania obowiązków służbowych,
  •    uzyskania uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w stawkach przewidzianych w  — Prawo o prokuraturze dla prokuratorów zatrudnionych za stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej począwszy od stawki 6.

A w przypadku prokuratorów zatrudnionym na stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej i otrzymujących wynagrodzenie w stawce 8 przez co najmniej 5 lat:

  •    powołania na stanowisko „prokuratora prokuratury regionalnej w prokuraturze okręgowej”,
  •     uzyskania uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w stawkach przewidzianych w ustawie — Prawo o prokuraturze dla prokuratorów zatrudnionych za stanowisku prokuratora prokuratury regionalnej począwszy od stawki 9.

Zgodnie z ich propozycją powoływanie na wymienione stanowisko odbywało by się po upływie określonego okresu służby. Prokuratorzy nadal zajmowaliby miejsce służbowe w prokuraturze niższego szczebla.

Czytaj: Nagrody i awanse dzielą prokuraturę>>

Drugą formą awansu, byłoby uzyskanie nominacji na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej lub prokuratora prokuratury regionalnej na wniosek Prokuratora Okręgowego lub Prokuratora Regionalnego skierowany do Prokuratora Generalnego bez konieczności spełnienia wymagań w zakresie okresu pracy.

Klucz do rozwiązania problemów kadrowych 

W ocenie związkowców taka regulacja stanowiłaby instrument swoistego nagradzania prokuratorów, którzy przez okres wielu lat nienagannie wykonują swoje obowiązki. 

- Dotychczasowe regulacje dotyczące awansu zawodowego prokuratora prokuratury rejonowej, czy okręgowej w aspekcie możliwości powołania na stanowisko bezpośrednio wyższe, uzależniają awans od zwolnienia stanowisk w prokuraturach okręgowych lub regionalnych lub utworzenia nowych etatów w tych jednostkach organizacyjnych prokuratury - dodają. 

I wskazują, że w niektórych prokuraturach mogą to być sytuacje "niezwykle rzadkie", bo wiążą się z koniecznością przejścia w stan spoczynku zatrudnionych tam prokuratorów. 

Czytaj: Delegacjoza trawi prokuraturę>> 

Kolejna kwestia to wynagrodzenia. - Zauważyć należy, że w aktualnym stanie prawnym, po 20 latach nienagannej pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, prokurator uzyskuje wynagrodzenie w stawce maksymalnej, czyli 5. Z uwagi na podwyższenie wieku emerytalnego, brak jest zatem możliwości dalszego wzrostu wynagrodzenia - piszą związkowcy. To w ich ocenie prowadzi do demotywacji, poczucia mniejszej wartości i do dysproporcji płacowych. 

Awanse w prokuraturze są problemem...dużym

Na to, że awanse w prokuraturze są problemem, i to dużym, wskazywał niedawny raport Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Wynika z niego, że awanse do prokuratur wyższego szczebla, są jedną z przyczyn trudnej sytuacji kadrowej w prokuraturach rejonowych. Stowarzyszenie powołuje się przy tym na dane statystyczne z 31 grudnia 2017 r.,  z których wynika, że liczba wakatów w prokuraturach rejonowych kształtowała się na poziomie 370, w prokuraturach okręgowych - 68 i prokuratury regionalnej - 33. 

- Przyczyny tego stanu rzeczy są zapewne różne, jednak jedną z nich i najistotniejszą jest instytucja delegacji do wyższych jednostek. Na 4 tys. 077 obsadzonych etatów prokuratorskich i asesorskich w prokuraturach rejonowych, na dzień 31 grudnia 2017 r. na delegacjach w jednostkach wyższego szczebla było łącznie 646 prokuratorów z tych prokuratur, w tym 31 w Prokuraturze Krajowej, 68 - w prokuraturach regionalnych, 547 - w prokuraturach okręgowych. W 2018 r. liczba ta uległa zwiększeniu o co najmniej 286 prokuratorów - podkreślono w raporcie. 

 

W ocenie Lex Super Omnia, nawet jeśli część prokuratorów z delegacji wraca do swych macierzystych prokuratur lub uzyskała awanse, to w dalszym ciągu liczba prokuratorów delegowanych do wyższych jednostek budzi poważne zastrzeżenia. - Szczególnie gdy ponad 98 proc. wpływu spraw do prokuratury w 2018 r. (ponad milion) zarejestrowanych zostało w prokuraturach rejonowych - wskazano.