Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Po koniec kwietnia propozycję zmiany przyjął rząd, a następnie uchwalił parlament. W piątek 19 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Jak wynika z uzasadnienia, dodatkowy limit zużywanego oleju napędowego, poza produkcją świń, w odniesieniu do owiec, kóz i koni został wprowadzony do projektu w wyniku uwzględnienia propozycji zgłoszonych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi w trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy oraz dodatkowych analiz. - Wprowadzenie pomocy finansowej dla producentów świń, owiec, kóz i koni w formie zwrotu podatku akcyzowego jest uzasadnione potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych. W ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego - czytamy w uzasadnieniu.

Sprawdź w LEX: Czy przedstawienie przez producenta rolnego faktur wystawionych na jego firmę handlowo-usługową, pozwala mu na zwrot podatku akcyzowego na tej podstawie? >

 

Wyższe zwroty dla rolników

W art. 4 ust. 2 dodano pkt 3–6, które określają, jak ustala się limit kwot zwrotu podatku akcyzowego odniesieniu do:

  • producentów świń – jako sumę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego (w 2023 r. 1,20 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  • producentów owiec, kóz i koni – jako sumę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego ( w 2023 r. 1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wyjątkowo w 2023 r. w II naborze zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Spowoduje to dodatkowe skutki wynoszące 561,6 mln zł.

Sprawdź w LEX:  Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na grunty rolne położone pod stawami zarybionymi? >

Przypomnijmy: w piątek, 21 kwietnia, rząd przyjął wniosek o reasumpcję decyzji Rady Ministrów podjętej na posiedzeniu 18 kwietnia 2023 r.

Jak wynikało z komunikatu, w 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego. Wyjaśniono, że dodatkowa pomoc będzie wypłacana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta albo burmistrza lub prezydenta miasta o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Sprawdź w LEX: Czy rolnik może wnioskować więcej niż raz o zwrot podatku akcyzowego? >

Dodano, że zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

Zobacz również: Zwrot akcyzy dla rolników od zakupów oleju napędowego >>

Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. - W efekcie zwrot kosztów zakupu paliwa, wypłacany w tzw. drugim okresie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku - tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. - wyniesie 2 zł od litra. Stanowi to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł - czytamy w komunikacie.

Sprawdź w LEX:​ Czy grunty rolne zabudowane mogą zostać zaliczone do gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej? >>

 

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

Sprawdź  
POLECAMY