Podwyższony zostanie limit zużywanego oleju napędowego, który stanowi podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty tego zwrotu. Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188). W myśl powołanej ustawy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach określonego w ustawie rocznego limitu. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów limit ten ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników 110 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego oraz 40 – w odniesieniu do bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Ustawa przewiduje także wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zobacz również: MF przedłuży zwolnienia z obowiązku posiadania kas >>