Najważniejsze założenia

Produkt Krajowy Brutto

 • Krótkookresowe perspektywy polskiej gospodarki obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną (rosyjska agresja na Ukrainę), zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji (powrót do polityki lockdownów w Chinach), wysokimi cenami surowców oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.
 • W związku z tym przewiduje się, że mimo dobrych wyników gospodarki w pierwszych miesiącach 2022 r., tempo wzrostu PKB w całym roku wyniesie 3,8 proc. Z kolei w 2023 r. wyniesie ono 3,2 proc.
 • Wpływ na to będzie miało przede wszystkim silne zacieśnienie polityki monetarnej w 2022 r. (oddziałujące na sferę realną gospodarki z opóźnieniem) oraz pogorszenie sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki.

 

Spożycie prywatne

 • Spożycie prywatne w 2022 r. wzrośnie realnie o 5,9 proc. Pomimo niepewności, wysokiej dynamice konsumpcji prywatnej sprzyjać będzie m.in. dobra sytuacja na rynku pracy (niska stopa bezrobocia i utrzymujący się realny wzrost funduszu płac), obniżki podatku dochodowego i podatków pośrednich oraz wydatki konsumpcyjne uchodźców wojennych.
 • W 2023 r. dynamika ta wyniesie 4,0 proc., a więc osiągnie poziom bliski wieloletniej średniej w polskiej gospodarce.

 

 

Inwestycje

 • Realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w latach 2022-2023 odpowiednio 4,8 proc. oraz 4,0 proc.
 • Wyższa niż w 2021 r. dynamika będzie wynikała głównie ze wzrostu inwestycji publicznych, w tym m.in. na obronę narodową oraz Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Dynamika inwestycji prywatnych będzie utrzymywała się na obniżonym poziomie, na co wpływ będą miały: rosnące koszty finansowania wynikające z podwyżek stóp procentowych, niepewność związana z wojną na Ukrainie, wysokie ceny surowców i problemy z globalnymi łańcuchami dostaw. Pozytywnie na dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce wpłynie rozpoczęcie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

 

Eksport i import

 • Oczekuje się realnego wzrostu eksportu o 4,5 proc. i 4,0 proc. w latach 2022 i 2023.
 • Szacowany realny wzrost importu w latach 2022 i 2023 wyniesie odpowiednio 4,1 proc. oraz 3,1 proc.
 • Oznacza to, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2023 r. będzie pozytywny.

 

Stopa bezrobocia

 • Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2022 r. będzie wyższe niż rok wcześniej (o 1,2 proc.), a w 2023 r. nieznacznie się obniży (o 0,1 proc.).
 • W efekcie oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1 proc. na koniec 2022 r. i jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r.

 

Przeciętne wynagrodzenie

 • Prognozuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 10,2 proc. w 2022 r., a w 2023 r. wyniesie 9,6 proc.

 

Inflacja

 • Oczekuje się, że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1 proc., a w 2023 r. obniży się do 7,8 proc. Wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej.
 • W I kw. 2022 r. inflacja wyniosła 9,7 proc. Wpłynęły na to dalsze podwyżki cen surowców (energetycznych i rolnych) na rynkach światowych, do których przyczynił się atak Rosji na Ukrainę. W I kw. 2022 r. ceny energii były o prawie 22 proc. wyższe niż przed rokiem, a Indeks ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), dotyczący światowych cen żywności, osiągnął w marcu 2022 r. poziom 159,3 pkt – był to najwyższy odczyt od 1990 r. (tj. od początku jego publikacji). Stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu cen jest spodziewane od III i IV kw. 2022 r., na co wpływ będzie miało zacieśnienie polityki monetarnej oraz oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych.

Zobacz również: Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa >>