Załączniki nie stanowią odrębnych zeznań, a dane, które do nich wpisujemy muszą znaleźć odzwierciedlenie w formularzu rozliczenia podatkowego. Załączników, które można dołączyć do zeznania podatkowego jest wiele, dlatego na potrzeby tego artykułu zostaną opisane te najważniejsze.

Zobacz również:
Terminu przesunięcia PIT nie będzie >>
Ulga na dziecko najpopularniejszym odliczeniem >>

 

PIT/M

Rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci może nastąpić na kilka sposobów. Jeżeli dziecko osiąga dochody np. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia zobowiązane jest do złożenia samodzielnego rozliczenia podatkowego, które następnie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy dziecka – najczęściej będący rodzicem (także w przypadku skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania – tzw. ulgi dla młodych).

Czytaj w LEX: Osoba samotnie wychowująca dziecko a rozliczenie roczne PIT >

Jednakże dochody dzieci ze specyficznych źródeł podlegają opodatkowaniu razem z dochodami osiąganymi przez rodziców małoletniego. Do wykazania wspomnianych dochodów służy załącznik PIT/M, który można dołączyć jedynie do formularza PIT-36. W przypadku, jeżeli rodzice nie składają zeznania rocznego na tym formularzu, zobowiązani są do skorzystania z niego zamiast PIT-37, ale także do złożenia formularza PIT-36 wraz z załącznikiem. Jeżeli natomiast korzystają oni z liniowego opodatkowania działalności gospodarczej załącznik należy dołączyć do formularza PIT-36L.

Zgodnie z art. 7 ustawy o PIT, dochody małoletnich dzieci z wyjątkiem dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców. Wspomniane doliczenie następuje właśnie poprzez wskazanie odpowiednich kwot w załączniku PIT/M.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie dochodów dzieci małoletnich >

 

Załącznik oddzielnie pozwala na wykazanie dochodów małoletniego z rent, najmu, praw majątkowych. Pozostałe źródła dochodów należy wskazać w ostatnim wierszu do tego przeznaczonym.

Zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu rozliczeniu, dochody ich dzieci należy doliczyć po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Zobacz procedurę w LEX: Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37) >

 

PIT/IP

Załącznik PIT/IP powiązany jest z wprowadzonym w art. 30ca ustawy o PIT preferencyjnym opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podatnik może opodatkować wspomniane dochody przy uwzględnieniu 5-proc. stawki podatku.

Wprowadzona preferencja dotyczy prac których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w tamach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Kwalifikowane prawo własności intelektualnej stanowią między innymi patenty, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy też prawa do programu komputerowego.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

Załącznik PIT/IP, który można dołączyć do zeznań podatkowych na formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, pozwala na wykazanie praw przynależnych podatnikowi oraz wskazanie między innymi przychodów i kosztów uzyskanych z praw kwalifikowanych pozwalających na obliczenie należnego podatku.

W przypadku jeżeli koszty przewyższają dochody osiągnięte przez podatnika z tego tytułu, załącznik pozwala na wykazanie straty, która następnie podlega rozliczeniu w kolejnych latach.

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, a uzyskujących dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, małżonkowie zobowiązani są do złożenie oddzielnych załączników.

 


PIT/D

Załącznik PIT/D pozwala na rozliczenie wydatków na cele mieszkaniowe ponoszonych przez podatników. Najczęściej jest wykorzystywany do rozliczania ulgi odsetkowej, która została już usunięta z ustawy o PIT, jednakże podatnicy którzy nabyli prawo do skorzystania z niej w momencie jej obowiązywania, dalej są uprawnieni do jej odliczania na zasadzie praw nabytych. Wspomniana ulga dotyczy możliwości odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych w latach 2002 – 2006. Skorzystanie z niej pozwala na pomniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o kwotę odsetek naliczonych oraz zapłaconych w roku podatkowym. Podatnik nie może skorzystać z ulgi, jeżeli dokonał zaliczenia zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodu.

Odliczenie zapłaconych odsetek podlega ograniczeniu, jako że zgodnie z regulacją odliczyć można odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza ustalonego limitu 325 990 zł. Jeżeli zatem kwota kredytu jest większa niż przedstawiony limit, odliczyć można proporcjonalną część zapłaconych odsetek.

W przeszłości wspomniany załącznik pozwalał także na rozliczenie wydatków na cele mieszkaniowe, jeżeli nie miały one pokrycia odpowiednio w dochodzie przychodzie lub podatku za wspomniane lata.

Załącznik PIT/D można dołączyć do zeznań na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie nie będący w separacji, składają jeden załącznik, w którym podają dane obu małżonków.

Czytaj w LEX: Zasady rozliczania zaliczek na PIT z tytułu dochodów z pracy zagranicznej >

Wykorzystując ulgę odsetkową po raz pierwszy, podatnik zobowiązany jest złożyć wraz z rozliczeniem podatkowym dodatkowy załącznik – oświadczenie na formularzu PIT-2K. Wspomniany dokument zawiera oświadczenie o wysokości poniesionych przez podatników wydatków na inwestycję służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Niezależnie od tego jaki załącznik zostanie dołączony do zeznania podatkowego, należy zawsze pamiętać i upewnić się, że dane wskazane w załączniku zostały przeniesione w odpowiednie pozycje formularza. Dopiero bowiem formularz z wymaganymi załącznikami, uwzględniający wszystkie konieczne dane, pozwala na prawidłowe rozliczenie zeznania podatkowego.

Jakub Pankowiec, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce