Pytanie

Podatnik VAT wystawił błędnie fakturę, błąd polegał na błędnym podsumowaniu kwoty brutto. Wartość netto i wartość VAT była prawidłowa.
W jaki sposób u podatnika VAT poprawić zaistniały błąd w postaci zawyżenia kwoty brutto, kwoty do zapłaty?
Czy należy wystawić fakturę korygującą na wartość brutto, czy notę księgową?
Czy zarówno nabywca, jak i sprzedawca powinien zaksięgować dany dokument korygujący, jeżeli wartość VAT należnego i naliczonego po obydwu stronach jest prawidłowa?

Odpowiedź

W przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto podatnik powinien wystawić fakturę korygującą, która pozostanie jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

Uzasadnienie

Zasady korygowania faktur oraz wystawiania not korygujących uregulowane zostały w rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.) - dalej r.z.n.p.
Zgodnie z § 14 ust. 1 r.z.n.p., fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Tak więc w przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto podatnik powinien wystawić fakturę korygującą, która pozostanie jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

   Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku >>>

W konsekwencji uważam, że zarówno wystawca jak i odbiorca faktury korygującej powinni dołączyć ją do faktury pierwotnej, natomiast nie mają obowiązku ewidencjonowania w stosownych rejestrach prowadzonych na potrzeby podatku od towarów i usług tych faktur korygujących, gdyż nie mają one wpływu na wysokość wykazanego zobowiązania podatkowego.