Ustawa budżetowa z 14 lutego 2020 r. zakładała zrównoważony budżet państwa. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.

- Mieliśmy zbilansowany budżet, ale sytuacja związana z COVID-19 wymusiła błyskawiczną reakcję na negatywne efekty społeczno-gospodarcze wywołane koronawirusem. Uruchomiliśmy ogromne środki na ratowanie życia, miejsc pracy czy ochronę przedsiębiorców. Dlatego konieczna była nowelizacja budżetu - mówił Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dodał, że nowelizując budżet w odpowiedzi na pandemię, MF postawił też na wydatki stymulujące gospodarkę.

 

Wpływ pandemii na gospodarkę

Resort finansów zwrócił uwagę, że PKB w UE zmniejszył się w 2020 r. średnio o 6,1 proc. PKB Polski był realnie niższy jedynie o 2,7 proc. w porównaniu z 2019 r. Jednak zamknięcie gospodarki i spadek aktywności gospodarczej wpłynęły na zmniejszenie planowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2020 dochodów budżetowych. Z drugiej strony znacznemu zwiększeniu uległy planowane wydatki, na skutek antykryzysowych działań rządu.

Zobacz również: MF: To nie podwyżka podatków, bo Polski Ład to ubytek dla sektora finansów publicznych >>

 

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2020 r. wyniosły ok. 420 mld zł i były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. W porównaniu do 2019 r. wzrosły o ponad 19 mld zł, tj. nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Zdaniem MF, dochody większe niż wynikało to z planów były konsekwencją znacznie wyższych wpływów z podatków (pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych), w szczególności z VAT oraz CIT – razem 53,8 proc. łącznych dochodów budżetu państwa osiągniętych w 2020 roku.

 


Wydatki

Z kolei, wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6 proc. Jak tłumaczy MF, to efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W wyniku implementacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) część środków w wysokości ok. 11,6 mld zł będzie można wykorzystać w roku obecnym.

MF zaznacza także, że deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości blisko 85 mld zł i był niższy o 22,3 proc. od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej.