W 2021 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarząd powiatu (województwa samorządowego) przedkłada radzie gminy (powiatu) sejmikowi województwa sprawozdanie finansowe za 2020 r. do 30 czerwca.

Zmiana terminów sprawozdawczych wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 572).

Terminy składania sprawozdań przez JST

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.; dalej: u.f.p.) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Przepis ten, wraz z postanowieniami art. 265 pkt 2, art. 267 ust. 1 i art. 271 ust. 1 u.f.p. tworzą ramy instytucjonalne i czasowe procedury, której celem jest zatwierdzenie wykonania budżetu gminy, powiatu czy województwa samorządowego.

 


Opisana we wskazanych powyżej procedura związana z rozliczeniem i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. oraz rozpatrzeniem wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu j.s.t. obejmuje – w porządku chronologicznym – następujące czynności:

 • do 28 lutego – przedłożenie zarządowi j.s.t. sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych osób pranych zaliczanych do sektora finansów publicznych (art. 265 pkt 2 u.f.p.);
 • do 31 marca – przedłożenie organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sporządzonego przez zarząd j.s.t. sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. (art. 267 ust. 1 i 3 u.f.p.) wraz z określonymi w art. 267 u.f.p. materiałami uzupełniającymi;
 • do 31 maja – przedłożenie organowi stanowiącemu sporządzonego przez zarząd j.s.t. sprawozdania finansowego j.s.t. (art. 270 ust. 1 FinPubU);
 • do 15 czerwca – przekazanie organowi stanowiącemu wniosku komisji rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla zarządu j.s.t. (art. 270 ust. 3 u.f.p.);
 • do 30 czerwca – rozpatrzenie i zatwierdzenie przez organ stanowiący sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t., sprawozdania finansowego j.s.t. (art. 270 ust. 4 u.f.p.);
 • do 30 czerwca – podjęcie przez organ stanowiący uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu j.s.t. (art. 271 ust. 1 u.f.p.).

Dla prawidłowego przebiegu procedury sprawozdawczej znaczenie mają także postanowienia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 572 ze zm.; dalej: rozp.r.b.). Wskazuje ono (w § 34 ust. 4 pkt 1 i 2), że zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w postaci dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych:

 • sprawozdania finansowe, o których mowa w § 28, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego;
 • skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

 

Z czego składa się sprawozdanie finansowe JST

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

 • bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Czytaj też: Będzie więcej czasu na sprawozdania finansowe>>
 

Pandemia wpływa na terminy sprawozdawcze

Większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe przyjmuje rok obrotowy równy kalendarzowemu, co  oznacza, iż ich obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przypadają w pierwszej połowie roku następującego po roku budżetowym.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju (choroba COVID-19) w marcu 2020 r. pojawiło się zagrożenie, że obowiązki sprawozdawcze nie zostaną zrealizowane w wynikających z obowiązujących przepisów prawa terminach. Ustawodawca postanowił zatem je przedłużyć. Uczynił to wydając – na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570). Przepisami tego rozporządzenia ustawodawca wydłużył terminy sprawozdawcze (o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 u.f.p. oraz w § 34 ust. 4 rozp.r.b.) o 60 dni. Przedłużenie to dotyczyło sprawozdań za rok 2019 sporządzanych w 2020 r.

W 2021 r. terminy dłuższe o 30 dni

Podobny zabieg zastosował ustawodawca w 2021 r. w stosunku do sprawozdań sporządzanych za 2020 r. Z tym, że terminy o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 u.f.p. oraz wymienionych w § 34 ust. 4 rozp.r.b.) wydłużone zostały o 30 dni.

Zmiana ta została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 572).

W konsekwencji, w 2021 r. termin na:

 • przedłożenie organowi stanowiącemu sporządzonego przez zarząd j.s.t. sprawozdania finansowego j.s.t. upływa 30 czerwca 2021 r.;
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie przez organ stanowiący sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t., sprawozdania finansowego j.s.t. upływa 30 lipca 2021 r.;
 • przekazanie sprawozdania finansowego jednostkom nadrzędnym (dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia)albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego upływa 30 kwietnia 2021 r.;
 • przekazanie sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego do Regionalnych Izb Obrachunkowych upływa 30 maja 2021 r.;
 • przekazanie skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego do Regionalnych Izb Obrachunkowych upływa 30 lipca 2021 r.;
 • przekazanie skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego przez Regionalne Izby Obrachunkowe do Ministerstwa Finansów upływa 13 sierpnia 2021 r.
 • publikacja sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej upływa 9 czerwca 2021 r.