Rozporządzenie wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Jak wskazuje MF, nowy termin znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją. Zasady te wynikają z rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 571).

Ministerstwo Finansów przedłużyło też termin na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

Zostało to określone w rozporządzeniu z 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572).
Jak się jednak okazuje, że przedłużenie terminu nie dotyczy wszystkich jednostek i wszystkich rodzajów sprawozdań, jest zatem znacznie węższy niż podczas pierwszej fali pandemii rok temu.

Zobacz również: Będzie więcej czasu na sprawozdania finansowe >>

 

Przesunięcie terminów podatkowych i rachunkowych

Ale po kolei, zmiany są następujące:

  • Dla wszystkich jednostek objętych ustawą o rachunkowości, za wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek będących pod nadzorem KNF terminy na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie tego sprawozdania wydłużone są o 3 miesiące, czyli sprawozdanie należy sporządzić do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września 2021 r.

Jednocześnie wydłużono o 90 dni terminy na sporządzenie obrotówki księgi głównej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji rocznych.

  • Dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną powyższe terminy wydłużono o 1 miesiąc.
  • Podatnicy w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdanie finansowe, muszą przekazać je szefowi KAS do 31 lipca 2021.

- Jak można łatwo zauważyć powyższe zmiany nie dotyczą m.in. sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych, co moim zdaniem powinno zostać uszczegółowione, bo można sobie wyobrazić sytuację, że spółki należące do grupy kapitałowej mają przesunięte terminy na sporządzenie sprawozdań jednostkowych, co w dużym stopniu może utrudnić sporządzenie w terminie sprawozdania skonsolidowanego – podkreśla Bartłomiej Kurylak, biegły rewident, partner w Polskiej Grupie Audytorskiej.

 


Ekspert zwraca także uwagę, że powyższymi zmianami nie zostały także objęte jednostki będące pod nadzorem KNF, do których stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym a więc m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki typu ASI/ZASI (czyli spora część funduszy VC) czy FIZy.

Podczas pierwszej fali pandemii na wiosnę 2021 r.  jednostki te miały terminy wydłużone o dwa miesiące.

- Zatem, przedłużenia ułatwiające życie w tym trudnym czasie są, księgowi i dyrektorzy finansowi wielu firm są wdzięczni za wsłuchanie się w ich głos, natomiast nie dotyczą wszystkich na równych zasadach. Należy więc apelować do MF o to żeby poprawiło to rozporządzenie uchwalając warunki równe dla wszystkich, przynajmniej takie jak podczas pierwszej fali pandemii w 2020 r. – uważa Bartłomiej Kurylak.