Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy 25 lutego. Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 441 posłów, przeciw było 10, a jeden wstrzymał się od głosu. Sejm zdecydował o przyjęciu 10 poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania przez posłów PiS. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów publicznych i aprobatę Ministerstwa Finansów. Senatorowie nie wnieśli poprawek do nowelizacji Prawa bankowego, która ma na celu zwiększenie odporności banków i domów maklerskich na wypadek wystąpienia kryzysu na rynku finansowym.

 

Konieczność nowelizacji wynika z obowiązku dostosowania polskich przepisów do unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Regulacje są reakcją na poprzedni kryzys finansowy.

Zobacz w LEX: Zmiana Prawa bankowego w świetle pakietu CRD V/CRR II - szkolenie online >

Dodatkowe obowiązki dla banków

Ustawa przewiduje, że banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które mają się przyczynić do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Mniejsze banki o prostszym modelu biznesowym będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji niż duże, co ma wpłynąć na zmniejszenie ich kosztów operacyjnych.

Czytaj: KNF oczekuje od banków lepszego zabezpieczania płatności>>

Informacje o całej grupie finansowej

Zgodnie z ustawą, podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy. Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

Czytaj w LEX: Zmiany w systemie nadzoru makroostrożnościowego jako skutek implementacji pakietu CRD V/CRR >

 


Wśród przyjętych poprawek są zmiany, których celem jest takie sformułowanie przepisów, które pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, w tym związanych z przekazywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zaleceń w zakresie oczekiwanego poziomu funduszy własnych, które banki i domy maklerskie powinny utrzymać.  Sejm przyjął też poprawkę, która ujednolica pojęcia państwo trzecie i państwo niebędące państwem członkowskim poprzez dodanie do ustawy definicji państwa trzeciego.