W środę 5 senackie komisje zajmowały się ustawą budżetową na 2021 roku. Senatorowie z Komisji Zdrowia   po rozpatrzeniu ustawy w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania ‒ opowiedzieli się za wprowadzeniem do niej 6 poprawek. I wszystkie zostały poparte. Wprowadzono też poprawki w części oświatowej. Żadnych nie popiera rząd.

Czytaj również: Sejm uchwalił budżet na 2021 rok - będzie deficyt >>

Więcej pieniędzy na walkę z onkologię, kardiologię i walkę z pandemią

Przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera zaproponowała przesunięcie środków z części 79 budżetu: obsługa długu Skarbu Państwa i przeznaczeniu: 1 mld 950 mln zł na leczenie schorzeń onkologicznych i kardiologicznych, 100 mln zł na dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu walki z COVID-19 oraz 100 mln zł na dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Komisja poparła także przesunięcie środków z załącznika nr 1 w części 77: podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa i z części  79 budżetu: obsługa długu Skarbu Państwa i przeznaczenie ich, w łącznej kwocie 4 mld zł, na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100 proc.  dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Senatorowie postanowili też przesunąć środki w wysokości 200 mln zł z załącznika nr 2 w części 83: rezerwy celowe i przeznaczyć je na leczenie psychiatryczne w związku z powikłaniami po COVID-19, a także przesunąć środki w wysokości 80 mln zł z części 13 budżetu: Instytut Pamięci Narodowej ‒ Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i przeznaczyć je na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych.

Większe wsparcie dla szkół i uczniów

Ponadto senatorowie zaproponowali zwiększenie o 2,5 mld zł części oświatowej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla samorządów terytorialnych. Ma to zostać sfinansowane ze wzrostu dochodu z Narodowego Banku Polskiego.

Akceptację uzyskała też m.in. poprawka, która przekazuje 300 mln zł z przeznaczeniem na zakup pomocy i sprzętu dla uczniów do nauczania zdalnego. Natomiast z rezerwy celowej zdecydowano się przeznaczyć 100 mln zł na program leczenia bezpłodności metodą in vitro. Przegłosowano też poprawkę dotyczącą przeznaczenia 95 mln zł na dodatek do emerytur dla członków Ochotniczej straży Pożarnej.

Zaproponowane przez senatorów poprawki, z wyjątkiem kilku o charakterze redakcyjnym, nie uzyskały akceptacji rządu.