Jak wynika z zaprezentowanych założeń resortu finansów – bo to on jest autorem projektu – celem nowych regulacji jest zwiększenie przejrzystości i dostępności narzędzi umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania.

 

 

Nowy mechanizm rozwiązywania sporów

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Chodzi tu o mechanizm zapewniający ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii Europejskiej, który został przewidziany w dyrektywie 2017/1852. Dotyczy on spraw powstałych w związku z interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Polska.

 


Jak wynika z założeń, w ramach tego mechanizmu wprowadzone zostaną ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a także zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia sprawy, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury. Z tego mechanizmu będą mogły korzystać również osoby fizyczne i mniejsze jednostki w rozumieniu dyrektywy 2017/1852.

Zobacz również:
WSA: Urlop podatnika nie uzasadnia przywrócenia terminu do zaskarżenia decyzji >>

Nie każdy dostanie odpowiedź skarbówki >>
 

APA nie tylko dla polskich firm

Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie możliwości rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację w Polsce inwestycji, w wyniku której utworzony zostanie podmiot krajowy, z którym firma zagraniczna będzie zawierała transakcje kontrolowane. W takim przypadku, decyzja będzie wydawana dla podmiotu krajowego. Jak wynika z założeń do projektu, ma to służyć przede wszystkim rozwojowi biznesu odpowiedzialnego społecznie i gotowego do wywiązywania się w Polsce z obowiązków podatkowych proporcjonalnie do skali rzeczywistej działalności prowadzonej w Polsce. Jednocześnie, wydawanie decyzji dopiero po utworzeniu podmiotu polskiego ma służyć ograniczeniu liczby takich postępowań w sprawie APA, które nie będą rzeczywiście skutkowały rozpoczęciem inwestycji w Polsce.

 

Nowy program współdziałania

Od lipca 2020 r. podatnicy mają mieć możliwość przystąpienia do programu współdziałania. Z założeń wynika, że chodzi tu o umożliwienie podjęcia nowej formy współpracy między strategicznym podatnikiem oraz Szefem KAS opartej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i przejrzystości, której celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego przy wsparciu udzielonym przez Szefa KAS. Program stanowi innowacyjną formę nadzoru KAS nad prawidłowością wypełniania obowiązków podatkowych, realizowaną przed złożeniem zeznania, skoncentrowaną na ciągłym identyfikowaniu lub prognozowaniu oraz rozwiązywaniu problemów podatkowych w czasie rzeczywistym lub zanim jeszcze się pojawią. MF szacuje, że rozwiązanie to będzie miało pozytywny wpływ na działalność organów podatkowych, poprzez wzrost dobrowolnego i prawidłowego realizowania obowiązków podatkowych przez strategiczne podmioty. Podatnik będzie mógł natomiast obniżyć ryzyko podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej poprzez gwarancję otrzymywania na bieżąco wiążących opinii administracji skarbowej.