Dyrektor Krajowej Informacji potwierdził w niej, że określenie prawidłowego źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT związanego z otrzymanym przez pracownika napiwkiem uzależnione jest zostało od formy otrzymania napiwku. Znaczenie ma tutaj, czy otrzymanie napiwku odbywa się za pośrednictwem, czy bez pośrednictwa pracodawcy. W praktyce napiwki mogą być bowiem bezpośrednio otrzymywane przez pracowników od klientów lub też są gromadzone przez pracodawcę, a następnie dzielone pracownikom według określonych reguł. (interpretacja z 21 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.143.2019.4.KK).

Podatek zależy od formy wypłaty

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że napiwki, które klienci płacą najpierw pracodawcy, a on następnie rozdysponowuje je w ustalony sposób wśród kelnerów, stanowią ich przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę. Pracodawca jako płatnik ma w takim przypadku obowiązek pobrania zaliczek na PIT. Podatek trzeba naliczyć także, gdy kelnerzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Obowiązkowy napiwek to część zapłaty za usługę

Warto zwrócić uwagę, że jeśli napiwek jest obligatoryjnie doliczany do rachunku, wówczas stanowi część usługi. Podlega więc opodatkowaniu zarówno VAT (jeśli przedsiębiorca-sprzedawca usługi jest podatnikiem VAT). Co ważne, kwota ta będzie również podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (oczywiście z uwzględnieniem wyjątków dotyczących np. studentów). Do obliczania i wpłacania na rachunek ZUS i urzędu skarbowego stosownych kwot obowiązany jest pracodawca. To on pełni rolę płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

Zobacz również:
Zatrudnienie młodego pracownika może być schematem podatkowym >>

Nowa ulga w PIT będzie dyskryminowała młodych >>
 

Wspólne rozliczenie przez pracodawcę

Nieco inaczej będzie wtedy, gdy osoba otrzymująca napiwki będzie przekazywać otrzymane kwoty do tzw. wspólnego rozliczenia przez pracodawcę. Różnica będzie polegała na tym, że kwoty napiwku nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Będą to tzw. inne przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Rozdzielenie ich pomiędzy osoby zatrudnione będzie się jednak wiązało z identycznymi skutkami, jak powyżej.

 


Bezpośrednie wręczenie napiwku to przychód z innych źródeł

W sytuacji zaś, gdy napiwek jest wręczany bezpośrednio osobie obsługującej, bez późniejszego przekazania pracodawcy do rozdzielenia, wówczas dochodzi do powstania tzw. przychodu z innych źródeł. W tej sytuacji możliwe są dwa schematy opodatkowania. Pierwszy polega na tym, że podatek jest obliczany po zakończeniu miesiąca, w którym otrzymane zostały napiwki i wpłacany do 20 dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku, zarówno  kwoty przychodu, jak i zapłacone zaliczki zostaną wykazane w zeznaniu rocznym. Drugi polega zaś na tym, że w trakcie roku nie są wpłacane zaliczki, a cała kwota przychodu wykazywana jest dopiero po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym.