Projekt został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i został skierowany do konsultacji publicznych. 

Jak można przeczytać w jego uzasadnieniu, zmiana ma na celu zwiększenie dostępności i przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania, m.in. poprzez wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Zobacz w LEX: Opodatkowanie majątku w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania >

Projekt proponuje wprowadzenie procedury zapewniającej ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów w ramach Unii Europejskiej, która została przewidziana w Dyrektywie Rady 2017/1852. Dotyczy ona spraw, które prowadzą do sporów powstałych w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i inne państwa członkowskie („kwestie sporne”)".

 

Nowa regulacja ma też uporządkować procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, poprzez zamieszczenie istniejących, dostępnych już środków, czyli postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w ramach jednego aktu prawnego. Według MF pozwoli to uniknąć ich rozproszenia, zwiększając tym samym ich przejrzystość i dając możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych zasadach.

Zobacz w LEX: Stosowanie postanowień polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do dywidend >

Resort finansów uważa też, że usprawnienie procedur rozstrzygania sporów jest też niezbędne z uwagi na ryzyko zwiększenia się liczby sporów w zakresie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania dotyczących potencjalnie wysokich kwot.

Czytaj: Polska stosuje dwie metody unikania podwójnego opodatkowania>>