Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – przypomina MF. Zgodnie z ostatnimi zmianami przepisów, zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zobacz również: MF tłumaczy, jak w PIT-11 wykazać ulgę dla młodych >>

Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się natomiast w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020 r.