Zmiana dotknęła przede wszystkim przedsiębiorców, zawierających po 31 grudnia 2018 r. umowy leasingu samochodów osobowych o wartości powyżej 150 tys. zł i 225 tys. zł w przypadku samochodów elektrycznych. Nie mogą oni zaliczyć do kosztów podatkowych opłat leasingowych w pełnej wysokości.

 


Problematyczne aneksowanie umów

W praktyce problematyczne okazało się także aneksowanie umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 roku, a więc na tzw. „starych zasadach”. W przepisie przejściowym art. 8 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano bowiem, że do umów leasingu zawartych na „starych zasadach” zastosowanie będą miały limity rozliczeń określone nowelizacją - jeżeli umowy te zostały zmienione lub odnowione po dacie 31 grudnia 2018 roku.

Zobacz również: Przedsiębiorcy mają duży problem z leasingiem samochodów >>

Rygorystyczne podejście skarbówki

Organy podatkowe podchodzą do interpretacji powyższego przepisu dosyć rygorystycznie. W wydawanych interpretacjach indywidualnych przyjmowane są stanowiska negatywne dla podatników. Przykładowo w interpretacji z 20 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku umowy cesji następuje zmiana jednej ze stron umowy leasingu co uniemożliwia cesjonariuszowi (nabywcy) rozliczanie kosztów podatkowych na „starych zasadach” – chociaż pomimo cesji nie zostają zmienione kluczowe warunki umowy, np. wysokość rat lub długość trwania umowy zawartej przez cedenta (zbywcę).

Jednakże nie każdy aneks do umowy leasingu stanowi zmianę umowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Aneks do umowy leasingu musi mieć charakter istotny – tj. wpływać na poszerzenie uprawnień lub zmianę obowiązków podatnika wynikających z aneksowanej umowy leasingu. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2019 roku, nr 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD.

 

Podatnik wskazał, że zamierza przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową, w wyniku którego spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Skutkiem przekształcenia zmienią się niektóre dane spółki (np. firma, dane adresowe, numer KRS). Aktualizacji wymagać będą także umowy leasingu poprzez zawarcie aneksów uwzględniających fakt przekształcenia. Zadano pytanie, czy tego typu aneksy umów leasingu podpisanych przed 1 stycznia 2019 roku spowodują utratę uprawnień do korzystniejszego rozliczenia kosztów podatkowych, na tzw. „starych zasadach”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że celem wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku, zmian w rozliczaniu leasingu jest ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której podatnik korzysta z takiego samochodu (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednakże za zmianę umowy leasingu uzasadniającą konieczność zastosowania znowelizowanych zasad rozliczenia nie można uznać zmiany danych takich jak: firma, dane adresowe, numer KRS, jeśli zmiana tych danych jest skutkiem przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. Aneksowanie umowy leasingu ma w tej sytuacji jedynie charakter techniczny - w żaden sposób nie wpływa na prawa i obowiązki w obrocie gospodarczym, w szczególności wynikające z przepisów prawa podatkowego wobec wspólników spółki, w tym z tytułu rozliczania umowy leasingu. Aktualizacja podstawowych danych spółki wynikająca z faktu przekształcenia, nie może zatem w żaden sposób wpływać negatywnie na nabyte przed 1 stycznia 2019 r. prawa podatnika do zastosowania korzystniejszych przepisów związanych z rozliczaniem leasingu.

Pomocniczo można stosować rozwiązania z VAT

Organy podatkowe potwierdziły, że zasadne jest w tym zakresie posiłkowanie się dotychczasową praktyką na gruncie podatku VAT. W związku ze zmianami ustawy o VAT, dotyczącymi rozliczenia samochodów osobowych, Ministerstwo Finansów prezentowało takie podejście, zgodnie z którym wyłącznie zmiany umowy leasingu, bądź najmu, skutkujące poszerzeniem uprawnień podatnika wiązały się z przerwaniem ochrony praw nabytych. W tym względzie przywołać należy interpretację przepisów prawa podatkowego z 12 lutego 2015 r., nr IPPP1/443-1435/14-2/EK, gdzie zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zmiana w postaci wydłużenia okresu leasingu, skutkująca obniżeniem wysokości raty leasingowej, nie skutkowała utratą prawa do pełnego odliczenia VAT.

Piotr Świstak, adwokat w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy