Prawidłowe rozliczenie podatku wymaga wybrania odpowiedniego formularza PIT. Nie każdy bowiem druk dostępny jest dla każdego podatnika.

Deklaracja PIT-37

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla osób fizycznych osiągających przychód za pośrednictwem płatników. Formularz powinien być sporządzony na podstawie druku PIT-11 i zawierać informacje o przychodach, kosztach ich uzyskania, wpłaconych składkach oraz pobranych zaliczkach. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego, emerytury, renty i świadczenia lub zasiłki przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia z tytułu praw autorskich i majątkowych, wynagrodzenie z racji zawarcia umów cywilnoprawnych lub kontraktów menadżerskich i stypendia. Deklaracja służy jak dla indywidualnego tak i do wspólnego rozliczania się, a także dla osób samotnie wychowująca dziecko. Uwzględnia się ulgi i odliczenia podatkowe w załącznikach o których mowa poniżej. 

Deklaracja PIT-36

Co ważne, jeśli osoba fizyczna na podstawie powyższych informacji kwalifikuje się do rozliczenia na formularzu PIT-37 2019, ale w poprzednim roku uzyskała dochód opodatkowany według skali bez pośrednika płatników, powinna wybrać PIT-36. To samo należy zrobić, jeśli podatnik uzyskał przychody ze źródeł zlokalizowanych za granicą( za pomocą załącznika PIT-ZG). Podobnie jak PIT-37, za pomocą PIT-36 mogą rozliczyć się małżonkowie oraz samotne rodzice. Jest to również deklaracja, w której uwzględnia  się dochód małoletnich dzieci (z załącznikiem PIT-M).

 


Deklaracja PIT-36 może być także użyta przy rozliczaniu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub specjalnych działów produkcji rolnej. Druk PIT-36 będzie miał zastosowanie także dla osób, które mają wykazać przychody z czynszów, podnajmu i dzierżawy. PIT-36 odpowiada również podatnikom korzystającym z pożyczki podatkowej i pomniejszającym przychody o straty z poprzednich lat.

Zobacz również: Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników >>

Deklaracja PIT-36L

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą przychody z której opodatkowane są 19% podatkiem, czyli tzw. podatkiem liniowym. Warto nadmienić, ze taka forma opodatkowania nie uwzględnia ulg i odliczeń podatkowych, ale możliwe jest natomiast uwzględnienie wysokości poniesionej straty. 

 


Deklaracja PIT-28

Deklarację PIT-28 powinni składać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie, jako spółka cywilna lub spółka jawna. Dotyczy to również osób, które osiągnęły dochód z najmu, podnajmu albo dzierżawy. Taki sposób rozliczania się jest możliwy po wcześniejszym zadeklarowanie formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba pamiętać, że w danej deklaracji nie można uwzględnić kosztów uzyskania przychodów, a także  niektórych ulg (np. ulgi dla dziecka).

Warto wspomnieć że w rozliczeniu 2019 r. nie ma już obowiązku dołączania załącznika PIT-28/A do rozliczenia PIT-28, ale podatnik prowadzący działalność w formie spółki nadal powinien dołączyć informację PIT-28/B.

Deklaracja PIT-38

Deklarację PIT-38 składają osoby, które źródłami przychodów było objęcie lub sprzedaż akcji spółek posiadających osobowość prawną, a także ze sprzedaży papierów wartościowych (również pożyczonych) lub podatku od pochodnych instrumentów podatkowych. W tym przypadki małżonkowie są zobowiązani do złożenia osobnych deklaracyjna ponieważ nie ma tu możliwości wspólnego rozliczania się.

Deklaracja PIT-19A

Deklaracja PIT-19A jest formularzem odpowiednim do rozliczeń osób duchownych. Nie muszą przedstawiać rachunku zysków i strat dla określonego roku podatkowego, ale muszą ujmować wszelkie opłacone lub należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Najważniejsze załączniki który mogą się znaleźć w deklaracji PIT

PIT-B jest przekazywany przez przedsiębiorców jako informacja o dochodach z działalności pozarolniczej. PIT-B dołączany jest tylko do deklaracji PIT-36, jeżeli formą opodatkowania są zasady ogólne, lub do druku PIT-36L w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym.

Załącznik PIT-O zostanie złożony przez podatników korzystających z następujących ulg: prorodzinnej, rehabilitacyjnej, abolicyjnej, podatkowej IKZE, na internet, darowiznę, na wyszkolenie uczniów lub z tytułu umowy aktywizacyjnej. PIT-O dotyczy deklaracji: PIT-37, PIT-36 i PIT-28.

Załącznik PIT-ZG dołącza się do deklaracji  PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 przez osoby otrzymujące dochody ze źródeł zagranicznych. Warto nadmienić, że wyjątkiem są obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce, a także polskie rezydenci pracujących za granicą, ale uzyskujących wynagrodzenie od podmiotów krajowych.

Yurii  Krasniuk, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce