Chodzi o projekt ustawy o  zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych pod koniec września.

Wśród propozycji Ministerstwa Finansów pojawiła się zmiana art. 23 kodeksu karnego skarbowego. MF chciałoby dodać do tego artykułu par. 4 i wprowadzić zasadę, zgodnie z którą, jeżeli sprawca popełniając przestępstwo skarbowe uszczuplił należność publicznoprawną, sąd wymierzając karę grzywny jako karę samoistną określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej uszczuplonej należności publicznoprawnej. Jeżeli kara grzywny byłaby orzekana obok innej kary, sąd wymierzając ją określiłby jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej połowie uszczuplonej należność publicznoprawnej. Dodatkowo, w myśl projektowanego art. 48 par. 4a,  jeżeli sprawca, popełniając wykroczenie skarbowe, uszczuplił należność publicznoprawną, wymierzając karę grzywny określa się jej minimalną wysokość w kwocie co  najmniej równej uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Zobacz więcej: Projekt - jakie uszczuplenie, taka kara grzywny >>

MS: To nie tak nakłada się kary

Pomysł resortu finansów krytykuje jednak Ministerstwo Sprawiedliwości.

MS zwraca uwagę, że uszczuplona należność publicznoprawna w wyniku popełnionego przestępstwa skarbowego może przekroczyć maksymalny podstawowy wymiar kary grzywny, który sąd może orzec aktualnie na podstawie art. 23 § 1 i 3 k.k.s. w wysokości 21,6 mln zł. Podkreśla również, że maksymalny wymiar kary w przypadkach nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz kary łącznej, gdzie istnieje możliwość orzeczenia przez sąd grzywny surowszej niż 720 stawek, sięgającej aż do 1080 stawek dziennych, czyli w wysokości 32,4 mln zł. W aktualnym stanie prawnym liczba 1080 stawek dziennych jest w obszarze prawa karnego skarbowego nieprzekraczalna – zwraca uwagę MS. I dodaje, że niejednokrotnie sprawcy najpoważniejszych przestępstw skarbowych dopuszczają się, czy też w przyszłości mogą dopuścić się, wyłudzeń należności publicznoprawnej np. w podatku od towarów i usług przekraczających kwotę 21,6 mln zł czy też 32,4 mln zł.

 

Kary nakłada się w systemie stawek

W ocenie MS, zaproponowane przez MF zmiany nie są zgodne z przyjętym i ugruntowanym w prawie karnym skarbowym tzw. systemie stawek dziennych oraz dyrektyw ogólnych i szczególnych wymiaru kary. MS wskazuje, że sąd w pierwszej kolejności wymierza odpowiednią liczbę stawek dziennych, mających zastosowanie do wszystkich rodzajów kar (których wymiar musi być sprawiedliwy i dostosowany do potrzeb indywidualno-prewencyjnych danego sprawcy oraz mieć na uwadze potrzebę kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa). Następnie sąd określa wysokość kwotową jednej stawki, kierując się dyrektywą szczególną sformułowaną dla wymiaru grzywien, nakazującą uwzględnić sytuację ekonomiczną sprawcy.

W ocenie Ministra Sprawiedliwości samo twierdzenie, że kary grzywny były zbyt niskie w porównaniu z wysokością ,,szkody” w dochodach Skarbu Państwa nie wystarcza, aby uzasadnić tak radykalne zwiększenie poziomu kryminalizacji. Polityka kryminalna państwa powinna uwzględniać nie tylko wyniki prostego zestawienia wysokości kar, jakie spotkały sprawców wyrządzonej szkody, z wysokością uszczuplenia, ale również to, jaka była skuteczność egzekwowania należności uszczuplonych czynem zabronionym. W przypadku, gdy była ona niska, nie należy zastępować rozwiązań podnoszących ową skuteczność przepisami prowadzącymi do niespotykanego dotychczas wzrostu represyjności prawa karnego – wskazuje MS.

Zobacz również: W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe >>