Nowe przepisy dotyczą wprowadzenia nowej procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM). Do ustawy przeniesiono też przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA)

Nowa procedura rozstrzygania sporów

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Projekt ustawy wprowadza procedurę zapewniającą ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów w ramach Unii Europejskiej, która została przewidziana w dyrektywie Rady 2017/1852. Dotyczy ona spraw, które prowadzą do sporów powstałych w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Polska i inne państwa członkowskie.

 

Program współdziałania

Parlament opowiedział się także za wprowadzeniem do ordynacji podatkowej przepisów wdrażających Program Współdziałania. Chodzi tu o wdrożenie na gruncie prawa polskiego programu poprawnego rozliczenia opartego na ścisłej współpracy między największymi podatnikami a administracją podatkową. Jak wynika z uzasadnienia, programy tego typu zostały z powodzeniem wprowadzone w kilkudziesięciu państwach na świecie. Program współdziałania ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego poprzez nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. Współpraca w ramach programu oparta będzie na zasadzie dobrowolności oraz wzajemnego zaufania, zrozumienia i transparentności. Korzyścią po stronie podatnika z udziału w programie ma być zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania wydatków, co w konsekwencji wpływa na minimalizację ryzyka podatkowego i zmniejszenie kosztów dyscypliny podatkowej.

Zobacz więcej:
Szansa na nowe rozdanie w kontaktach z fiskusem? >>

Współpraca ze skarbówką z przywilejami i... problemami? >>