- Projekt uwzględnia propozycje zgłaszane podczas konsultacji. Nie zawiera dat wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Zostaną one uzupełnione na przełomie kwietnia i maja, przy czym KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Konsultacje potrwają do 19 kwietnia.

Czytaj również: Będą duże zmiany w KSeF, korzystne dla podatników >>

Jeden termin wdrożenia zmian

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie - dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT.

Zaproponowano też odroczenie innych rozwiązań, takich jak:

 1. dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
 2. utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
 3. utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.

W przedstawionym w środę projekcie Ministerstwo Finansów proponuje:

 1. Wdrożenie w okresie przejściowym tzw. trybu offline możliwego do stosowania przez wszystkich podatników.
 2. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.
 3. Zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF.
 4. Wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.
 5. Zapewnienie – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
 6. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.

Zgodnie z propozycją MF dopuszczona zostanie możliwość wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Konsument będzie miał zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem.

Projekt zakłada też możliwość przesyłania do KSeF załączników zawierających dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze (rozwiązanie dedykowane wyłącznie dostawcom paliw). 

Zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów

Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Taka faktura będzie mogła dokumentować poniesiony koszt w ramach działalności gospodarczej.

Zmiany będą też dotyczyć podatków dochodowych. Zgodnie z propozycją MF, do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie będą mogli zaliczyć kosztów udokumentowanych fakturami, które:

 1. nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz
 2. nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

- Koszty nie będą mogły być udokumentowane fakturami, które zostały wystawione w formie elektronicznej według wzoru e-faktury (poza KSeF), a nie zostały przesłane do KSeF i nie posiadają numeru identyfikacyjnego KSeF w przypadku niedostępności systemu lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie ma on możliwości wystawić faktury w KSeF. Warunku, o którym mowa powyżej podatnik nie będzie musiał spełnić, jeśli wystąpi awaria KSeF - wyjaśnia resort.

Ministerstwo proponuje również zmiany w innych obszarach:

 1. Odroczenie drugiego etapu elektronicznej obsługi spraw dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążących informacji taryfowych (WIT).
 2. Likwidacja obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, tj.: zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz wprowadzenia bezterminowego obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych (w okresie przejściowym dane raportowane „zastępczo”).