Senatorowie opowiedzieli się również za podwyższeniem wpływów z VAT. Pieniądze z tego tytułu mają zasilić część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet bez deficytu

Przyjęta ustawa budżetowa zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 435,3 mld zł. Tyle samo wyniosą również wydatki. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) ma wynieść 1,2 proc. PKB. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, to ustawa zakłada

  • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc. ),
  • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
  • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.).

Zobacz również: Budżet państwa na 2020 rok bez deficytu przyjęty >>

Wzrost gospodarczy i podatki

Na prognozowane dochody wpływ ma mieć m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego. Chodzi tu m.in. o wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK, dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzenie kas on-line oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących oraz działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów.


W prognozie dochodów uwzględniono również: zmiany stawek akcyzy na używki – tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie.

Wydatki na poziomie dochodów

Jak twierdzą przedstawiciele rządu, w ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na: finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł). Budżet przewiduje również m.in. finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. „13” dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej, a także realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. i wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”.