Ministerstwo Finansów zapewniło, że działania rządu w obszarze podatku dochodowego, realizujące zapowiedzi ogłoszone w "Polskim Ładzie", zawierają pakiet zmian, który ma uczynić system podatku dochodowego w Polsce bardziej sprawiedliwym społecznie.

- Program przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podwyższenie progu dochodowego obowiązującego w skali podatkowej do 120 tys. zł. Na proponowanych zmianach skorzysta 18 mln Polaków. Korzystne rozwiązania dotyczyć będą ponad 90 proc. emerytów i rencistów, przy czym 2/3 z tej grupy podatników nie zapłaci podatku dochodowego w ogóle" - podkreślono.

Resort dodał, że "Polski Ład" nie przewiduje likwidacji ulgi rehabilitacyjnej, w tym odliczenia na leki.

Wskazano, że przepisy ustawy PIT nie przewidują odliczenia wydatków na leki poniesionych przez emerytów, chyba że posiadają oni orzeczenie o niepełnosprawności.

- Wydatki takie mogą bowiem odliczyć od dochodu wyłącznie osoby niepełnosprawne zaliczane do jednej z trzech grup inwalidzkich lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)" - wyjaśniono.

 

Ministerstwo poinformowało, że dla osoby niepełnosprawnej będącej emerytem (rencistą) odliczającej obecnie wydatki na leki i uzyskującej miesięczne dochody w kwocie 1 300 zł, wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł będzie korzystniejsze finansowo, bowiem całość jej dochodów nie będzie podlegać opodatkowaniu – zatem jego emerytura (renta) wzrośnie o kwotę płaconego obecnie podatku.

Resort podał też przykłady, że w wyniku wprowadzenia zapowiedzianych zmian podatnik pobierający miesięczne świadczenie rentowe w kwocie 1 300 zł zyska rocznie 918 zł. Z kolei podatnik pobierający miesięczne świadczenie emerytalne w kwocie 2 500 zł zyska rocznie 2 250 zł.

- Dzisiaj rencista, którego świadczenie wynosi 15 600 zł rocznie (1 300 zł miesięcznie) płaci roczny podatek w wysokości 918 zł. Zatem jego renta wzrośnie o kwotę płaconego obecnie podatku, natomiast korzyść z odliczenia leków wynosi 17 proc. kwoty poniesionych wydatków. Przy odliczeniu wydatków na leki, wynoszących rocznie przykładowo 500 zł, korzyść podatnika z odliczenia wynosi ok. 85 zł, a w sytuacji wydatku w wysokości 2 724 zł, korzyść podatnika wynosi ok. 463 zł. Zatem obecnie po odliczeniu ulgi na leki w kwocie 2 724 zł jego świadczenie +na rękę+ wynosi 13 762,00 zł, po wprowadzeniu zmian wyniesie 14 196,00 zł" - wytłumaczono.

Dodano, że jednocześnie brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku nie wpłynie na wysokość obciążeń większości emerytów/rencistów, w tym pobierających świadczenia w kwotach 1 300 zł i 2 500 zł.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że wyższej składki zdrowotnej nie zapłacą osoby, które obecnie płacą tę składkę do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. "W +Polskim Ładzie+ została zachowana zasada, zgodnie z którą w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wyższa od kwoty obliczonej w taki sposób jak zaliczka na podatek dochodowy obliczana na dotychczasowych zasadach, tj. na zasadach obowiązujących przed zmianami, to składka zdrowotna będzie płacona do wysokości tej kwoty. Oznacza to, że osoby, które do końca 2021 roku płaciły składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, nadal będą płaciły składkę obniżoną do takiej kwoty" - zapewniono.

Resort dodał, że projekt ustawy mający realizować zakres podatkowy w "Polskim Ładzie" zawiera korzystne dla podatników zmiany polegające na rozszerzeniu katalogu wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Listę podlegających odliczeniu wydatków rehabilitacyjnych uzupełniono bowiem o wydatki poniesione na m.in. odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas tylko zabiegi rehabilitacyjne); wypożyczenie (wynajęcie) sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. wypożyczenie koncentratora tlenu); zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 2 280 zł).

Ministerstwo poinformowało, że lista zawiera też: odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, niezależnie od celu podróży (np. do lekarza); pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, wraz z tą osobą, na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładach rehabilitacji leczniczej; odpłatny przejazd środkami transportu publicznego opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Ministerstwo przypomniało, że wsparcie emerytów odbywa się też poprzez 13. i 14. emerytury.

Dodano, że 1 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy PIT, która zmniejszyła (z tym dniem) o 1 pkt proc. najniższą stawkę podatku PIT, o której mowa w skali podatkowej (z 18 proc. na 17 proc.). "Zmniejszenie to przyniosło efekt w postaci powszechnej obniżki podatku o około 6 proc.. Na obniżce skorzystali wszyscy podatnicy. W wyniku tej zmiany w kieszeniach emerytów i rencistów pozostało ponad 2 mld zł. Podatnik pobierający miesięczne świadczenie rentowe w kwocie 1 300 zyskał rocznie 125 zł, natomiast świadczenie w kwocie 2 500 zł – 269 zł" - podsumowano.

(rkd/pap)