Akt, noszący nazwę „Inicjatywa inwestycyjna »plus« w odpowiedzi na koronawirusaˮ, został przyjęty w procedurze pisemnej mniej niż trzy tygodnie po tym, jak zaproponowała go Komisja Europejska. Parlament Europejski zaaprobował go 17 kwietnia.

- Pilne i szybkie przyjęcie inicjatywy inwestycyjnej „plus” to kolejny dowód, że państwa członkowskie UE są zdolne do jedności, solidarności i skutecznej koordynacji w czasie poważnego kryzysu związanego z Covid-19. Ten drugi zestaw środków gospodarczych daje wyjątkową elastyczność, która pozwoli w pełni zmobilizować wszelkie niewykorzystane wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ma ono pomóc państwom członkowskim sięgnąć po więcej zasobów i przeznaczyć je na małe i średnie przedsiębiorstwa, mechanizmy zmniejszonego czasu pracy oraz sektory opieki zdrowotnej. W tym krytycznym momencie polityka spójności okazała się więc kluczowa w reagowaniu na pandemię: pozwoli łagodzić wstrząsy gospodarcze, zabezpieczyć firmy i wspierać miejsca pracy. Przykład inicjatywy inwestycyjnej „plus” po raz kolejny potwierdza, że polityka spójności ma realne znaczenie w praktyce i że wspólnym wysiłkiem państwa członkowskie mogą pokonać trwający kryzys – powiedział Marko Pavić, chorwacki minister rozwoju regionalnego i funduszy UE.

Terytorialny zasięg urzędów skarbowych przestanie mieć znaczenie >>

Tymczasowe zawieszenie przepisów i zmiana priorytetów

Akt tymczasowo zawiesza niektóre przepisy definiujące zakres i priorytety krajowych programów, które można finansować z poszczególnych funduszy strukturalnych, oraz warunki, na jakich regiony mogą otrzymywać wsparcie. Państwa członkowskie będą mogły w niezwykle elastyczny sposób przekierowywać pieniądze między funduszami i regionami, aby stosownie do swoich potrzeb łagodzić społeczno-gospodarcze szkody wynikające z pandemii.

Oznacza to, że na radzenie sobie ze skutkami pandemii można przeznaczyć wszystkie rezerwy funduszy strukturalnych na 2020 r.

 


Stuprocentowe wsparcie finansowe z UE

Ponadto w odniesieniu do okresu 1 lipca 2020 r. − 30 czerwca 2021 r. państwa członkowskie będą mogły występować o stuprocentowe wsparcie z budżetu UE. Normalnie programy polityki spójności są finansowane wspólnie z budżetu UE i z wkładów państw członkowskich.

Te bezprecedensowe środki pomogą odciążyć budżety krajowe, ukierunkowując inwestycje na opiekę zdrowotną, borykające się z problemami małe i średnie firmy oraz programy pracy tymczasowej. Także dla rolników przewidziane są korzystne pożyczki i gwarancje w wysokości do 200 000 EUR, by wspomóc płynność czy zrekompensować straty.

Akt wejdzie w życie 24 kwietnia 2020 r.