Budżet uchwalony przez Sejm 14 lutego br. zakłada wzrost produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniesie 3,7%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,1%, natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,2955 PLN/EUR.

Wzrost emerytur i płac

Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. wyniesie 32,2 mld zł (1,4% PKB) zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46,1 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 43,8%.

W ustawie budżetowej przewidziano na 2020 r. wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Czytaj: Senat zaproponował poprawki do budżetu państwa na 2020 rok>>

Są pieniądze na 500 plus i dodatkowe emerytury

Ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- Dynamika PKB założona w budżecie na poziomie 3,7% jest zbyt optymistyczną prognozą, a zerowy poziom deficytu budżetowego został oparty o jednorazowe wpływy na poziomie ok. 50 mld zł, uważa główny ekonomista Business Centre Club (BCC) Stanisław Gomułka.