Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą, która zakresem usług obejmować będzie sprzedaż niejako licencji na dostęp do aplikacji online w formie abonamentu za pośrednictwem Internetu. Będzie to oprogramowanie online do przygotowywania dotacji dla barów mlecznych rozliczanego w cyklu jednomiesięcznym, które będzie działało online w chmurze, i którego nie pobiera się na komputer ani z Internetu, ani z żadnego innego nośnika cyfrowego. Oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze klienta, tylko na serwerze zdalnym. Z tego powodu do obsługi programu przez przeglądarkę internetową potrzebny jest stały dostęp do Internetu. Klient będzie korzystał z niego przez przeglądarkę internetową w takiej samej wersji jak pozostali klienci, ale z osobnym kontem dostępowym, za pomocą którego będzie wprowadzał faktury, sprzedaż oraz przygotowywał kompletną dokumentację dotacji. Nie jest to oprogramowanie robione na zamówienie. Wynagrodzenie będzie obliczane na podstawie liczby barów obejmujących daną dotację w danej miejscowości plus opcjonalnie prowizja od kwoty dotacji wyliczonej przez program w zależności od zapisów w umowie. Rozliczenie zaś ma następować na podstawie faktury wystawianej klientowi co miesiąc. Dostępne oznaczenie klasyfikacji PKWiU dla oprogramowania online określone jest na 58.29.40 jako oprogramowanie komputerowe online.

 


Kiedy stawka 17 a kiedy 8,5 proc.

Wnioskodawczyni chciała wiedzieć, czy właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opisanej usługi jest stawka 8,5 proc. Jej zdaniem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie), ze stawki ryczałtu w wysokości 17 proc. wyłączone jest pobieranie oprogramowania w trybie online. Ten sam przepis określa stawkę ryczałtu 17 proc. dla oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3). Innymi słowy rozdziela się oprogramowanie pobierane z Internetu (na komputer klienta) od oprogramowania pobieranego w trybie online (gdy klient korzysta z aplikacji na zdalnym serwerze przez przeglądarkę internetową) i wskazuje tym samym na stosowanie różnych stawek ryczałtu. W ocenie wnioskodawczyni, usługa, którą zamierza świadczyć klasyfikuje się do rozliczania ryczałtem 8,5 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Także wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. Ustawa przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania. Nie stosuje się jej do usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, w którym nie wymieniono jednak usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 58.29.40 ‒ oprogramowanie komputerowe online.

Zobacz również: VAT na e-booki niższy, ale na czasopisma specjalistyczne już nie >>

Decyduje klasyfikacja

Jak podkreślił organ interpretacyjny, możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy ‒ zgodnie z art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej ‒ mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Dyrektor KIS przypomniał też, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie oznaczenie „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Dotyczy więc tylko określonej usługi z danego grupowania.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania ‒ tłumaczy dyrektor KIS. I przypomina, że stawkę 8,5 proc. stosuje się do usług wyłącznie wtedy, gdy usług nie objęto inną stawką ryczałtu.

 


Według organu interpretacyjnego, świadczone przez wnioskodawczynię usługi należy zakwalifikować pod symbolem PKWiU 58.29.40 – oprogramowanie komputerowe online.

Jeżeli zatem w istocie świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez wnioskodawczynię usługi, w świetle obowiązujących (nie będących przepisami prawa podatkowego) przepisów, sklasyfikowane są według  PKWiU pod symbolem 58.29.40, to przychód uzyskiwany w związku z ich wykonywaniem podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 proc. uzyskanych przychodów ‒ zaznaczył dyrektor KIS.

Interpretacja z 9 października 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.317.2019.2.WM