W piątek wieczorem w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD 126). Planowane przez rząd przewidują m.in. likwidację ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT. Chodzi o tzw. ulgę abolicyjną.

Kompleksowe zmiany w opodatkowaniu dochodów firm

Projekt zakłada także rewolucyjną zmianę w zakresie opodatkowania spółek komandytowych. Ma ona polegać na, jak czytamy w dokumencie, uszczelnieniu systemu podatkowego oraz odpowiedzi na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego. Zmiany mają przyjęte do końca trzeciego kwartału br.

Jak tłumaczy Grzegorz Szysz, doradca podatkowy, partner w kancelarii Grant Thornton, spółki komandytowe nigdy nie były podatnikami podatku dochodowego. Podatek dochodowy od dochodów generowanych z działalności takich spółek płacony jest bezpośrednio przez wspólników, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. – Analogiczne zasady dotyczą spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych. Zasady opodatkowania są zatem zbliżone do tych, które obowiązują osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze. Odmienny reżim podatkowy obejmuje spółki kapitałowe tj. spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmioty te, jako osoby prawne są samodzielnymi podatnikami płacąc podatek dochodowy od generowanych przez siebie dochodów – zaznacza ekspert. I dodaje, że transfer zysków do wspólników w postaci dywidendy powoduje natomiast ponowne opodatkowanie, tym razem na poziomie wspólnika otrzymującego dywidendę.

 

Spółki komandytowe na cenzurowanym

W przeszłości wiele kontrowersji budziło opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjny z uwagi na jej specyfikę i łączenie w sobie wielu elementów spółek akcyjnych i spółek osobowych. Jak wskazuje nasz rozmówca, doprowadziło to do licznych sporów, a ustawodawca zdecydował się od 2014 r. objąć podatkiem CIT spółki komandytowo-akcyjne. Pierwszy projekt ustawy nowelizującej z 2013 r. obejmował również spółki komandytowe. Liczne głosy sprzeciwu płynące głównie ze strony polskich przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne spowodowały, iż odstąpiono od tego pomysłu. – Nic nie zapowiadało, iż rząd powróci do tego pomysłu, tym bardziej iż szereg innych zmian przepisów spowodowało, iż trudno mówić o nadużyciach i optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu spółek komandytowych, tak jak to było kilka lat temu w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych – podkreśla Grzegorz Szysz.

 


Nie wiadomo jednak na razie niestety, w jaki sposób spółki komandytowe miałyby zostać opodatkowane. Póki co, rząd nie przedstawił jeszcze szczegółowego projektu ustawy. Znamy tylko dość ogólne założenia.

Z przedstawionych założeń wynika także, że rząd będzie chciał wprowadzić obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT. Nie wiadomo na razie jednak nic więcej, kto, kiedy i w jaki sposób miałby te informacje przedstawiać.

- Działalność gospodarcza prowadzona jest z niskich pobudek – chęci zysku. Powinna więc przynosić dochód i podatek powinien być odprowadzany tam, gdzie ten dochód jest osiągany. Prawo podatkowe powinno być proste i dające jak najmniej możliwości do unikania opodatkowania. Oznacza to, że to polityka podatkowa Ministra Finansów winna więc być podawana do publicznej wiadomości - podkreśla Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika. Jego zdaniem, jest więc nadzieja, że spowodowałoby to refleksję z jego strony nad sensownością i prawdziwymi celami dokonywanych bezustannie zmian.

- Nakładanie zaś dodatkowych obowiązków na podatników i to przy tak złej jakości prawie podatkowym powinno być ustawowo zakazane - wskazuje Marek Isański.

Planowane zmiany w CIT

Z dokumentu przedstawionego przez rząd wynika, że w zakresie ustawy o CIT - do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy dodatkowo:

 1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT,
 2. uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego,
 3. zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń w tym podatku przez będących podatnikami tego podatku wspólników spółek jawnych,
 4. dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI,
 5. ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 6. doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a poprzez wskazanie wprost, iż obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej,
 7. ograniczenie nierzeczywistego spadku wartości amortyzowanych środków zmniejszenia różnic występujących między wartością wykazywanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu przed jego opodatkowaniem podatkiem dochodowym, a wartością wykazywanego – za ten sam okres (rok podatkowy/rok obrotowy) - zysku brutto (zysku przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym), poprzez zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości,
 8. doprecyzowanie nazwy oraz algorytmu wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie – w danym roku podatkowym – obciążać mogą wynik podatkowy (dochód/strata) wykazywany przez danego podatnika w związku z prowadzoną przez takiego podatnika działalnością,
 9. eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego,
 10. ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia,
 11. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową,
 12. rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe),
 13. wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT,
 14. wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.  Zgodnie z projektem, we wskazanych okolicznościach zwolnienie od podatku znajdzie zastosowanie również po dacie 31 grudnia 2020 r.

 

Planowane zmiany w PIT

 1. dostosowanie regulacji do zmian wprowadzonych w ustawie CIT,
 2. ograniczenie w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia,
 3. ograniczenie nierzeczywistego spadku wartości amortyzowanych środków zmniejszenia różnic występujących między wartością wykazywanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu przed jego opodatkowaniem podatkiem dochodowym, a wartością wykazywanego – za ten sam okres (rok podatkowy/rok obrotowy) - zysku brutto (zysku przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym), poprzez zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy PIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości,
 4. likwidacja ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulga abolicyjna),
 5. wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – analogicznie jak w ustawie CIT.

 

Planowane zmiany w ryczałcie

 1. podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu,
 2. likwidacja większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów,
 3. obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 4. ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.
 5. likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka,
 6. dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
 7. likwidacja ulgi abolicyjnej (uchylenie art. 13a),
 8. rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe). Zmiana polegająca na podniesieniu limitu przychodów uprawniającego do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do kwoty 2 mln euro.