Z początkiem 2022 r. przepisy dotyczące podatku u źródła uległy znacznej zmianie. W szczególności, zaczął działać mechanizm „Pay and Refund”, który oznacza konieczność poboru podatku u źródła według stawki podstawowej (19 proc. dla dywidend, 20 proc. dla odsetek i należności licencyjnych) a następnie złożenie wniosku do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty. Dotyczy to płatności przekraczających kwotę 2 mln zł w danym roku podatkowym, dokonywanych na rzecz danego podmiotu zagranicznego. Jedną z możliwości uniknięcia stosowania mechanizmu „Pay and Refund”, jest złożenie oświadczenia WH-OSC.

Zasady składania oświadczeń zmieniły się od 2022 r. i niestety wprowadziły spore, zapewne niezamierzone zamieszanie. W praktyce jedno oświadczenie nie wystarczy i trzeba składać dwa oświadczenia dotyczące płatności dla danego kontrahenta. Co jednak ciekawe, z literalnego brzmienia przepisów wynika, że oświadczenie dotyczące płatności dla danego odbiorcy można złożyć tylko raz, co w praktyce oznacza możliwość niepobierania podatku tylko przez maksymalnie cztery miesiące w roku.

Czytaj też: Odsetki - podatek u źródła >>>

 

Nie jedno, a dwa oświadczenia…

Zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o CIT płatnik składa oświadczenie nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. W praktyce więc oświadczenie należy złożyć do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatności na rzecz danego podmiotu przekroczyły próg 2 mln zł. Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 7f ustawy o CIT, w przypadku dokonywania dalszych płatności objętych oświadczeniem, można nie stosować mechanizmu „Pay and Refund”  do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie.

Przykładowo więc, dokonując wypłaty przekraczającej 2 mln zł w marcu, oświadczenie trzeba złożyć do 7 kwietnia i można je stosować do płatności dokonanych do końca czerwca.

Czytaj też: Polski Ład: Zmiany w podatku u źródła (WHT) >>>

 

 

To jednak jeszcze nie koniec składania oświadczeń dotyczących danego podmiotu zagranicznego. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 7g ustawy o CIT, w terminie do 7. dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres „obowiązywania” pierwszego oświadczenia (czyli naszym przypadku, w terminie do 7. lipca) płatnik składa kolejne oświadczenie (wtórne), że w momencie dokonania wypłat należności po złożeniu pierwszego oświadczenia:

  1. posiadał wymagane dokumenty oraz
  2.  po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiadał wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość zastosowania zwolnienia z podatku lub obniżonej stawki podatku.

Zobacz również: Podatek u źródła będzie korzystniej rozliczany >>

Sprawdź też: Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) >>>

…i koniec z preferencjami?

Co ciekawe, z literalnej wykładni przepisów wynika, że w stosunku do danego podmiotu, na którego rzecz dokonywana jest wypłata przekraczająca 2 mln zł, oświadczenie pierwsze można złożyć tylko raz – tylko raz bowiem przekracza się w danym roku próg 2 mln zł. Podobnych problemów nie wywoływało brzmienie przepisów obowiązujące do końca 2021 r. Złożenie pierwszego oświadczenia było bowiem uzależnione tylko od faktu dokonania wypłaty, co oczywiście mogło mieć miejsce wielokrotnie.

Wtórne oświadczenie także można złożyć tylko raz, ponieważ termin na jego złożenie jest uzależniony od złożenia pierwszego oświadczenia. Tym samym, skoro oba oświadczenia można złożyć tylko raz, to należałoby uznać, że z preferencji i niestosowania mechanizmu „Pay and Refund” można skorzystać tylko od wypłat dokonywanych w ciągu czterech miesięcy, tj.:

  • w miesiącu przekroczenia progu 2 mln zł
  • w miesiącu złożenia pierwszego oświadczenia oraz
  • dwa miesiące od upływu miesiąca, w którym złożono pierwsze oświadczenie.

Niestety przepisy nie przewidują możliwości składania oświadczeń w stosunku do kolejnych płatności dokonywanych po złożeniu drugiego oświadczenia.

Z informacji płynących z Ministerstwa Finansów wynika, że wskazany problem został już dostrzeżony i ma zostać rozwiązany. Niewykluczone więc, że wkrótce pojawi się nowelizacja przepisów, które będą korygować wskazane regulacje. Nie można także wykluczyć, że przepisy te będą obowiązywać już od początku 2022 r., tak aby płatnicy nie ponieśli negatywnych konsekwencji wynikających z obecnego brzemienia przepisów.

 


Na opinię może już być za późno

Niemniej, dopóki to nie nastąpi płatnicy powinni rozważyć uzyskanie opinii pozwalającej na niestosowanie mechanizmu „Pay and Refund”. Niestety na otrzymanie opinii trzeba czekać do 6 miesięcy co w praktyce oznacza brak możliwości uzyskania jej przed końcem roku, w przypadku podmiotów, które jeszcze o nią nie wystąpiły.

Jagoda Trela, doradca podatkowy, partner w ID Advisory,

Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, partner associate, ID Advisory