Polskie spółki wchodzące w skład wielkich międzynarodowych firm będą musiały publikować dodatkowe sprawozdania o podatku dochodowym. Trzeba będzie wykazywać tam, ile podatku dochodowego zapłaciła ta spółka i inne podmioty z grupy, każdy w swoim kraju. To wymóg unijnej dyrektywy 2021/2101, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania i ułatwiać wymianę informacji między administracjami podatkowymi krajów członkowskich.

Dyrektywa ma zostać wdrożona poprzez nowelizację ustawy o rachunkowości. Jej projekt opublikowało Rządowe Centrum Legislacji w piątek 18 listopada.

Publikowanie informacji o zapłaconych podatkach

Zgodnie z dyrektywą, duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z UE mają obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje. W przypadku, gdy takie duże przedsiębiorstwo wielonarodowe nie podlega przepisom państw członkowskich UE obowiązek ten został nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne z UE albo oddziały utworzone w UE. Przepisy te znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro. W projekcie ustawy przeliczono tę kwotę jako 3,5 mld złotych.

 

Odrębne dane dla wszystkich państw

Dane zawarte w sprawozdaniu o zapłaconym podatku dochodowym będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, czyli rajów podatkowych.

Sprawozdanie trzeba będzie składać w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Będzie ono musiało zostać: złożone do Krajowego Rejestru Sądowego, a także zamieszczone na stronie internetowej danej jednostki  i być tam dostępne przez okres co najmniej 5 lat.

Według projektu, sprawozdanie powinno zawierać m.in.:

 • nazwę jednostki dominującej najwyższego szczebla lub jednostki samodzielnej, w stosownych przypadkach, wykaz wszystkich jednostek zależnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla, w odniesieniu do danego roku obrotowego, 
 • rok obrotowy;
 • walutę prezentacji sprawozdania o podatku dochodowym;
 • krótki opis charakteru działalności jednostek wchodzących w skład grupy;
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
 • przychody, w tym transakcje ze stronami powiązanymi;
 • kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem;
 • kwotę podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym, która stanowi bieżące obciążenie podatkowe z tytułu podlegających opodatkowaniu zysków lub strat w roku obrotowym rozpoznanym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, bez uwzględniania podatku odroczonego i rezerw na warunkowe zobowiązania podatkowe;
 • kwotę podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, w tym podatek u źródła zapłacony przez inne jednostki w odniesieniu do płatności na rzecz jednostek i oddziałów w ramach grupy kapitałowej;
 • 1kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, obejmującą kwotę zysku z ubiegłych lat obrotowych i kwotę zysku danego roku obrotowego, co do którego nie podjęto jeszcze decyzji o podziale.
   

Spółki zobowiązane do składania takich sprawozdań złożą je pierwszy raz w odniesieniu do roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Audytorzy też muszą zająć się sprawozdaniem

Projekt nakłada też nowy obowiązek na biegłych rewidentów. Będą oni musieli wypowiedzieć się czy jednostka miała obowiązek
złożyć do KRS sprawozdanie o podatku dochodowym i czy faktycznie dochowała tego obowiązku. Nowe zadanie dla audytorów będą dotyczyły badania sprawozdania finansowego za 2026 r. i za lata następne.

Z uzasadnienia projektu wynika, że wdrożenie proponowanych zmian doprowadzi do większej przejrzystości publicznej. W szczególności chodzi tu o geograficzne powiązanie miejsca płacenia podatku od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, propagowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu przyczynienia się do dobrobytu dzięki płaceniu podatków w miejscu osiągania przychodów oraz większej przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

Zobacz również: Najwięksi podatnicy CIT pokazani z różnych stron >>