Z informacji o pracach rządu wynika, że projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

 

Publikowanie informacji o zapłaconych podatkach

Zgodnie z dyrektywą, duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z UE mają obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje. W przypadku, gdy takie duże przedsiębiorstwo wielonarodowe nie podlega przepisom państw członkowskich UE obowiązek ten został nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne z UE albo oddziały utworzone w UE.

- Warunkiem stosowania przepisów dyrektywy 2021/2101 jest spełnienie przez przedsiębiorstwo wielonarodowe przede wszystkim progu przychodowego. Przepisy te znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro – podano w informacji na stronach kancelarii premiera.

 

Odrębne dane dla wszystkich państw

Dodano, że dane zawarte w sprawozdaniu o zapłaconym podatku dochodowym będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, czyli rajów podatkowych.

KPRM wskazuje, że wdrożenie proponowanych zmian doprowadzi do większej przejrzystości publicznej, w szczególności geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, propagowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu przyczynienia się do dobrobytu dzięki płaceniu podatków w miejscu osiągania przychodów oraz większej przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

Zobacz również: Najwięksi podatnicy CIT pokazani z różnych stron >>