Wielkimi krokami zbliża się Polski Ład, który niesie wiele zmian. W takiej sytuacji rośnie rola służb finansowo-księgowych, zawodów prawniczych, a zwłaszcza zawodu doradcy podatkowego. Wybór właściwej formy opodatkowania, ulg z których można skorzystać, to pytania, na które na przełomie roku wielu będzie musiało sobie odpowiedzieć, zwłaszcza przedsiębiorcy. Temat ten przybliżali studentom prawa doradcy podatkowi z Mazowsza na cyklicznej już wspólnie z ELSĄ zorganizowanej imprezie.

Do zawodu doradcy podatkowego zachęcał młodzież Paweł Trojanek, doradca podatkowy, przewodniczący Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, otwierając Mazowieckie Forum Podatkowe, zorganizowane we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.  Mówił on o ścieżce kariery zawodu doradcy podatkowego.

 

Coraz większe znaczenie wiedzy o podatkach

Na konkretnych przykładach prawnych pokazał studentom, jak ważna jest wiedza podatkowa i jak ogromna jest rola doradcy podatkowego w zaproponowaniu właściwych rozwiązań podatkowych przedsiębiorcom.

 – Naszą rolą jako doradców podatkowych jest też zachęcenie inwestorów, pokazanie, że Polska jest dobrym krajem do inwestowania – mówił Paweł Trojanek. Podkreślał, że podatki mają podłoże kulturowe i cywilizacyjne, są częścią cywilizowanego świata. Zachęcał studentów do zawodu, podkreślając, że jest to zawód satysfakcjonujący i elitarny.

Zobacz również: Zmiany w Polskim Ładzie spowodują chaos w interpretacjach podatkowych >>

 

Doradca podatkowy to zaufanie i bezpieczeństwo

O uzyskiwaniu uprawnień doradcy podatkowego mówiła Agnieszka Sobczyńska, naczelnik wydziału w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

- Z tym zawodem kojarzy mi się zaufanie i bezpieczeństwo. Zawód doradcy podatkowego jest uregulowany ustawowo, doradcy  posiadają swój Kodeks Etyki i go stosują – stwierdziła Agnieszka Sobczyńska. Podkreśliła, że doradcy podatkowi mają obowiązek przestrzegać tajemnicy zawodowej, a z tego obowiązku może ich zwolnić tylko sąd.

W 2010 r. po nowelizacji przepisów, w tym zakresie sytuacja doradców podatkowych zrównała się z innymi zawodami prawniczymi. Nadzór nad wykonywaniem zawodu sprawuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

- W kompetencji ministra finansów jest: określanie zasad przeprowadzania egzaminów (ustawa), sposobu prowadzenia postępowań egzaminacyjnych, zasad oceny prac egzaminacyjnych oraz pracy Komisji Egzaminacyjnej, a także  zapewnienie dostępu do zawodu czyli organizacja egzaminów na doradcę podatkowego, akceptacja wysokości opłat za uzyskanie wpisu na listę doradców podatkowych i do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, kontrola uchwał Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych i Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz uprawnienia w zakresie postępowania dyscyplinarnego, w tym wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych – podkreśliła Agnieszka Sobczyńska.

Ważną kwestią w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego jest zakaz reklamy. Można informować o usługach, ale bez elementów wartościujących, zachęcających.

 

Siódma kadencja Komisji Egzaminacyjnej

- Egzamin przeprowadzany jest przez Państwową Komisję do Spraw Doradztwa Podatkowego. Obecnie mamy już siódmą kadencję Komisji, a jej przewodniczącą jest prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – podkreśliła Agnieszka Sobczyńska. Dodała, że procedura egzaminacyjna trwa rok, egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, a jego koszt to 900 zł. Zdawalność egzaminu pisemnego to około 68 proc., a ustnego około 29 proc.

- Zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego rośnie. Podczas gdy w 2017 r. do egzaminu pisemnego zostało zakwalifikowanych 1166 osób, a do ustnego 715 osób, to w 2019 r. na egzamin pisemny zgłosiły się już 2833 osoby, a do ustnego 1208 – poinformowała Agnieszka Sobczyńska.

Na statystyki roku 2020 r. negatywnie wpłynęła natomiast sytuacja epidemiczna.

Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego, w kuluarowych rozmowach podkreśliła, że kandydaci do zawodu mają obecnie o tyle utrudnione zadanie, że przygotowując się do egzaminów i zdając je już w nowym roku, będą musieli wykazać się wiedzą z uwzględnieniem zmian wprowadzonych pakietem Polskiego Ładu.

 

Ułatwiony dostęp do zawodu dla studentów prawa

Warto dodać, że łatwiejszy dostęp do zawodu mają absolwenci studiów prawniczych niektórych uczelni. Jak wyjaśnia dr Przemysław Szymczyk, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, Komisja Egzaminacyjna podpisała już 10 umów z uczelniami, które zobowiązując się do przerobienia odpowiedniego materiału dydaktycznego zapewniają w ten sposób zwolnienie swoim absolwentom z egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

- Poprzez zawarcie umowy uczelnia uzyskuje od Komisji Egzaminacyjnej potwierdzenie spełnienia bardzo rygorystycznych wymogów dotyczących właściwego programu studiów i najwyższej jakości kształcenia. Obserwujemy ostatnio coraz większe zainteresowanie ośrodków akademickich tego typu współpracą. Dzięki niej studenci uczelni mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w warsztacie pracy doradcy podatkowego. Podczas studiów biorą udział w szerokim wachlarzu przedmiotów specjalizacyjnych, obejmującym zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procedury podatkowe, ale także zagadnienia związane z wykonywaniem profesji doradcy podatkowego. Umowa uczelni z Komisją daje studentom unikalną szansę uczenia się od praktyków sztuki sporządzania opinii prawnych i pism procesowych, jako istotnego elementu pracy doradcy podatkowego – wskazuje dr Przemysław Szymczyk.

Dyrektor Szymczyk dodaje, że w celu zdobycia uprawnień do wykonywania profesji, absolwenci muszą zdać tylko część ustną egzaminu. Mają na to rok od dnia złożenia pierwszego wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.

 


Warto mieć wiedzę o ulgach

Uczestnicy forum dyskutowali także o szerokiej wiedzy, jaką muszą dysponować doradcy podatkowi i kandydaci do tego zawodu.

O istocie prac badawczo-rozwojowych jako preludium do ulgi IP BOX mówiła Maja Rezanko-Zielińska, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji PR w Mazowieckim Oddziale KIDP.

Przypomniała, że ulga badawczo-rozwojowa funkcjonuje w prawie podatkowym od 1 stycznia 2016 r. W sensie ekonomicznym mechanizm ulgi polega na podwójnym odliczeniu wydatku: po raz pierwszy przez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów, po raz drugi – jako pomniejszającego podstawę opodatkowania. Ulga badawczo-rozwojowa nie jest optymalizacją podatkową. Jak każda ulga podatkowa jest elementem konstrukcyjnym podatku. - Co więcej, samo skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania mógłby wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy – podkreśliła Maja Rezanko-Zielińska. Dodała, że zgodnie bowiem z przepisami dotyczącymi ulgi na nabycie nowych technologii, wiązała się ona z innowacją, która nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat (do 31 grudnia 2015 r.). W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej nie ma takiego wymogu. Co więcej, innowacja stworzona przez podatnika nie musi być porównywana z innowacjami tworzonymi przez innych przedsiębiorców (zarówno krajowych, jak i zagranicznych). Innowacyjność jest bowiem oceniana w obrębie danego przedsiębiorstwa.

Ekspertka podkreślała, że przepisy dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej nie zawierają również żadnych wymogów odnośnie do komercjalizacji wyników prac rozwojowych. To od każdorazowej decyzji podatnika będzie zależało, czy np. dokona ich sprzedaży, udzieli licencji czy też wykorzysta w swoim przedsiębiorstwie.

- Wystąpienie straty lub osiągnięcie dochodu mniejszego niż wysokość przysługującego odliczenia nie jest przeszkodą w rozliczeniu ulgi. Można ją rozliczyć w ciągu sześciu kolejnych lat podatkowych – dodała Maja Rezanko-Zielińska. Zauważyła ona, że w pewnym przypadkach nie trzeba czekać na rozliczenie ulgi przez sześć lat, ale można otrzymać nieodliczoną kwotę ulgi od razu w postaci zwrotu z urzędu skarbowego (podatnik PIT, CIT rozpoczynający działalność oraz MŚ - w drugim roku działalności.

Wskazała też, że z ulgi mogą również skorzystać np. stowarzyszenia, które prowadzą tylko działalność statutową. W takim przypadku ulga pomniejszać będzie podstawę opodatkowania, w której dochody nie zostały zwolnione z opodatkowania. Informując o obydwu ulgach podkreśliła, że ulga B+R może funkcjonować bez IP Box, ale IP Box nie może być bez prac badawczo rozwojowych.

Opodatkowanie spółek komandytowych, jawnych i ich wspólników w kontekście zmian do ustawy o CIT przedstawił Konrad Turzyński, doradca podatkowy, Partner w KNDP.

 – Zawód doradcy podatkowego ma tę zaletę, że na pewno nie będziecie się nudzić – stwierdził Konrad Turzyński, zwracając się do studentów. Podkreślił, że zawód wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

O rozwoju nowych technologii i ich wpływie na regulacje prawne mówił dr Bartosz Stachowiak, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, a o ułatwieniach i utrudnieniach w realizacji przez strony postępowania ich praw w stanie epidemiologicznym opowiedziała Małgorzata Militz, doradca podatkowy w GWW, wiceprzewodnicząca Mazowieckiego Oddziału KIDP.